Show simple item record

dc.contributor.advisorMagin, Melanie
dc.contributor.authorJacobsen, Tonje
dc.date.accessioned2018-12-10T06:39:06Z
dc.date.available2018-12-10T06:39:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576699
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er hvordan nettavisers kredibilitet oppfattes. Tidligere kvantitativ forskning har påpekt at nettaviser oppfattes som mindre kredible enn andre medium. Denne studien benytter en kvalitativ tilnærming for å utforske evalueringer og refleksjoner knyttet til tillit til nyhetsmedier for å forstå årsaker bak disse funnene. Problemstillingen er som følger: Hva påvirker oppfatninger av nettavisers kredibilitet blant norske unge voksne? Oppgavens utvalg består av åtte norske brukere av nyhetsmedier i alderen 22 til 28 år. Gjennom kvalitative intervju undersøkes informantenes nyhetskonsum, deres forståelse av kredibilitet som begrep, og deres oppfatninger av troverdigheten til kanaler og kilder. Funnene diskuteres i lys av tidligere forskning på mediers kredibilitet, mediekvalitet, og studier som tar for seg hvordan digitalisering og tabloidisering har påvirket nyhetsmediene. Hovedfunnene viser at nyhetsmediers kredibilitet ses som nært beslektet med tradisjonelle kriterier for journalistisk kvalitet. Informantene har forventninger om at nyhetsmedier skal være en utfyllende og nøyaktig kilde til relevant og viktig informasjon som bidrar til et opplyst samfunn. Oppfyllelse av kvalitetskriteriene er viktige for tilliten til nyhetskanaler så vel som nyhetskilder, og har forblitt viktige i overgangen til det digitale medielandskapet vi lever i. Et annet aspekt som påvirker informantenes evaluering av nettavisers kredibilitet er tabloidiseringen som har gjort inntog som et resultat av digitale mediers søken etter inntekt. Bruk av klikkjag-overskrifter og innhold som anses som irrelevant, som kjendisstoff og annet trivielt innhold, gjør at informantene vurderer nettaviser som mindre kredible enn tradisjonelle kanaler som papiravisen og fjernsynsnyheter. Deres vektleggelse av tabloidisering som negativt for kredibilitet er et interessant funn som ikke har blitt omfattende undersøkt i tidligere forskning. Mens noen av aspektene som påvirker de digitale nyhetenes kredibilitet i negativ retning knyttes til kanalen nyheter presenteres i, ser informantene forskjeller i kvalitet, informasjonsverdi og tabloidisering i den enkelte kilden som mer avgjørende. Oppfatning av nettaviser kredibilitet er dermed et resultat av egenskaper knyttet til både nettaviser som kanal og vurderingen av de enkelte nettavisene. The focus of this master’s thesis is online newspaper credibility. Previous research of quantitative nature has indicated that online newspapers are perceived as less credible than other news media channels, and this thesis aims to investigate evaluations and subjective meanings on credibility in order to understand reasons behind these findings. The research question that is to be answered is: What affects the perceived credibility of online newspapers among young Norwegian adults? The sample of the study consists of eight Norwegian news consumers aged 22 to 28 years. Qualitative interviews have been conducted to investigate the informants’ news consume, their understanding of credibility as a term, and their perceptions of medium and source credibility, two widely applied approaches within credibility research. The findings are discussed in light of previous research on credibility, media performance and studies on the implications of digitalization and tabloidization of news. The main findings of this thesis show that news media credibility is closely related to traditional criteria for journalistic quality. The informants have expectations of news media as a complete and accurate source of relevant information contributing to an informed society. Quality demands are important in the evaluation of the credibility of channels as well as sources, and has remained crucial through the development of the digital media environment in which we live in today. In addition to this, the credibility of online newspapers is negatively impacted by what the informants see as increased tabloidization due to the digital news media’s search for revenue. Use of clickbait headlines and content that is deemed irrelevant and trivial makes several informants assess online newspapers as less credible than traditional media channels. The emphasis given to tabloidization as negative for credibility is something that has not been widely investigated in previous research. Although some aspects are understood as a feature of online newspapers as a channel, the informants emphasise that the quality, information value, and degree of tabloidization that can be found within individual sources have a bigger impact on their evaluation of credibility. The perception of online newspaper credibility is, then, a product of both the channel that the news are being presented in and the source from which they originate.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTrusting News Online - A qualitative study of perceptions of online newspaper credibility among young Norwegian adultsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record