Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorFlatgård, Georg
dc.date.accessioned2018-11-23T11:47:42Z
dc.date.available2018-11-23T11:47:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574564
dc.description.abstractI denne masteroppgaven skal jeg belyse talentutviklingsmiljøet i Ranheim fotball ved å anvende en holistisk og økologisk tilnærming (Henriksen, 2010). En holistisk tilnærming betyr å ha et helhetlig syn på talentutvikling, mens økologisk tilnærming handler om den aktuelle settingen talentet utvikler seg i. Denne tilnærmingen gir mulighet til å avdekke elementer og trekk som kan ligge som kontekstuelle eller organisatoriske barrierer for å gi flere utøvere anledning til å nå sitt potensial. Selv om det finnes mye interessant forskning innenfor talentutvikling, peker den ofte i retning mot den enkelte utøver. Når forskningen gir tvetydige svar på hvilke faktorer som predikerer fremtidig suksess på elitenivå, er det kanskje på tide å angripe talentutviklingen fra en annen side. Derfor fremstår en holistisk og økologisk tilnærming som en mer hensiktsmessig måte å drive talentutvikling i idrett på. Denne studien viser at Ranheim har gjennom en inkluderende og støttende tilnærming klart å skape trygge sosiale rammer som spillerne kan utfolde seg i, og selv om støtteapparatet er forholdsvis lite legges det til rette av gode og kompetente trenere. De legger opp til at spillerne skal ta ansvar for sin egen utvikling. Det vil si at det trenes på ansvarliggjøring, selvrefleksivitet og klokskap parallelt med individuelle- og relasjonelle ferdigheter. Som følge av dette legges det til rette for å utvikle best mulig fotballspillere, og i tillegg gir det de talentfulle spillerne verktøy til å håndtere de utfordringer som ellers kan oppstå i livet til en ung fotballspiller. Klubbens dårlige økonomiske forutsetninger byr på noen utfordringer når det kommer til å optimalisere hverdagen til spillerne. Et uformelt samarbeid med skolen gjør det vanskelig å styre totalbelastningen og gi spillerne fri når det trengs. Samtidig bruker ikke Ranheim de økonomiske forutsetningene som noen unnskyldning, og kompenserer med dugnadsånd, frivillighet og hard jobb. Disse blir sett på som mer avgjørende enn økonomiske ressurser. Rekruttgruppen og klubbens a-lag virker å ha sterke relasjoner til hverandre. Mye på grunn av et hospiteringssystem som har fokus på spillernes fremtidige potensiale, istedenfor å velge ut de som er best til enhver tid. Det gir klubben gode forutsetninger for å gi flest mulig rekruttspillere sjansen til å prøve seg på a-treningene, som igjen vil resultere i et bredt og godt bilde på hvem som nærmer seg a-laget. Klubben erkjenner samtidig hvor vanskelig det er å gå direkte opp til et a-lag, og klubben ønsker derfor å bruke klubbene rundt i Trøndelag til å hjelpe dem med å ta nye steg slik at man kan bli aktuell for a-laget til Ranheim igjen. Flere spillere er sendt ut til flere klubber, men på grunn av at denne utviklingsmodellen er relativt ny, er det vanskelig å si om metoden er fruktbar eller ikke. Tanken er uansett interessant og ved å undersøke dette nærmere kan det gi spennende kunnskap om hvordan man kan drive god spillerutvikling i fotball. In this master thesis I am going to be illuminating the talent development environment in Ranheim football using a holistic and ecological approach. A holistic approach means having a bigger view on talent development, while ecological approach is about the current setting the talent develops in. This approach provides the opportunity to reveal elements and features that may be contextual or organizational barriers to allow more young athletes to reach their potential. Although there is a lot of interesting research in talent development, it often points towards the individual athlete. When research provides ambiguous answers to which factors predict for future success at the elite level, it may be time to attack talent development from another side. Therefore, a holistic and ecological approach appears as a more appropriate way of practicing talent development in sports. In Ranheim, through an inclusive and supportive approach, they have clearly created a safe social framework where players can unfold, and although the supporting staff is relatively small, it is provided by good and competent coaches. They make sure players take responsibility for their own development. This work is based on responsibility, self-reflexiveness and wisdom in parallel with individual and relational skills. As a result, it is facilitated to develop the best possible football players, and in addition it gives the talented players the tools to handle the challenges that may arise in the life of a young football player. The club's bad economic preconditions offer some challenges when it comes to optimizing everyday lives for the players. Informal collaboration with the school makes it difficult to control the total load and give the players free when needed. At the same time, Ranheim does not use the economic as an excuse, and compensates for it with profound spirit, volunteering and hard work. These are seen as more crucial than economic resources. The Rekrutt team and the club's first team seem to have a strong relationship with each other. Much due to a recruitment system that focuses on the players' future potential, instead of selecting the ones that are best at all times. This gives the club good precondition to give as many of the recruiters as possible the chance to try out the first team’s trainings, which in turn will result in a wide and good overview of who is ready for the first team. At the same time, the club acknowledges how difficult it is to go straight into the first team, and the club therefore wishes to use the clubs around Trøndelag to help them make new steps so that they can become available for the first team to Ranheim again. Several players have been sent to several clubs in Trøndelag, but because this development model is relatively new, it's difficult to say whether the method is productive or not. Regardless, the idea is interesting and by investigating this further, it can provide exciting knowledge of how to pursue good player development in football.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTalentutvikling i fotball - En casestudie av utviklingsmiljøet i Ranheim Fotballnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record