Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlekesaune, Arild
dc.contributor.authorMelhuus, Marit
dc.date.accessioned2018-10-02T10:34:43Z
dc.date.available2018-10-02T10:34:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565734
dc.description.abstractOver the last years there has been an increasing emphasis on democracy and citizenship education in both national and international education policies. International organizations, such as the UN and EU, explicitly agree that one of the school’s primary tasks is to promote democratic values and principles that can ensure a more just, peaceful, tolerant and including world. This thesis investigates the factors that explain variation in students’ democratic values and attitudes, as well as how civic education can ensure support for these values and attitudes. The analysis uses data from the International Civic and Citizenship Education Study from 2009, a study conducted among 8th graders in 38 countries. Four multilevel analyses are conducted to examine how variables on individual-, class- and country level affect students’ democratic values and their attitudes towards gender equality, immigrants and ethnic groups. This research shows that characteristics on individual level are more important for democratic attitudes and values than class and country characteristics, but it also states that characteristics of the students' teaching environment and the country from which they come from are significant. At the individual level, high socioeconomic background and strong democratic knowledge and skills have a positive effect on attitudes and values. At the class level, the models show that both an open discussion environment and the students’ experience of the opportunity to participate in decision-making processes in school life have a positive correlation with attitudes and values. In addition, students from countries where citizenship education is a separate subject in school, show higher support for democratic values and attitudes than students from countries where citizenship education is integrated in other subjects. This indicates that education policy and school leadership should emphasize on teaching democratic knowledge and skills, a democratic school community and teachers who are conscious of their role as dialogue facilitators in citizenship education. Finally, the implementation of a separate citizenship subject should be considered.nb_NO
dc.description.abstractDe siste årene har det bitt lagt stadig større vekt på demokrati- og medborgerutdanning i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk. Internasjonale organisasjoner som FN og EU er tydelige på at en av skolens fremste oppgaver er å fremme grunnleggende demokratiske verdier og prinsipper som kan sikre en mer rettferdig, fredelig, tolerant og inkluderende verden. Denne masteroppgaven ser på hvilke faktorer som forklarer variasjon i elevers demokratiske verdier og holdninger, og hvordan medborgerutdanning kan sikre støtte til disse verdiene og holdningene. Analysen baserer seg på data fra International Civic and Citizenship Education Study 2009, en studie gjennomført blant 8. klassinger fra 38 land. Det gjennomføres fire flernivåanalyser for å se på hvordan variabler på individ,- klasse- og landnivå påvirker elevers demokratiske verdier, holdninger til likestilling, holdninger til innvandrere og holdninger til etniske grupper. Studien viser at egenskaper på individnivå har større betydning for demokratiske holdninger og verdier enn egenskaper på klasse- og landnivå, men at også egenskaper ved elevenes undervisningsmiljø og hvilket land de kommer fra er av betydning. På individnivå viser høy sosioøkonomisk bakgrunn og gode demokratiske kunnskaper og ferdigheter seg å ha en positiv effekt på holdninger og verdier. På klassenivå viser modellene at både et åpent diskusjonsklima og elevenes opplevelse av muligheten for å delta i beslutningsprosesser i skolehverdagen har en positiv sammenheng med holdninger og verdier. I tillegg viser elever som kommer fra land hvor medborgerutdanning er et eget fag i skolen høyere støtte til demokratiske verdier og holdninger enn elever som kommer fra land hvor medborgerutdanning ikke er et eget fag. Dette indikerer at utdanningspolitikk og skoleledelse bør vektlegge god undervisning i demokratiske kunnskaper og ferdigheter, et demokratisk skolesamfunn og lærere som er bevisste sin rolle som dialogfasilitatorer. I tillegg bør implementering av et eget medborgerfag vurderes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMedborgerutdanning gjennom dialog og kunnskap - En flernivåanalyse av demokratiske verdier og holdninger blant 8.klassinger i 38 landnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel