Show simple item record

dc.contributor.advisorIngebrigtsen, Jan Erik
dc.contributor.authorThune-Holm, Erlend Bugge
dc.date.accessioned2018-10-01T07:54:23Z
dc.date.available2018-10-01T07:54:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565351
dc.description.abstractDenne oppgaven beskriver endringen i elevkulturen blant idrettselever i folkehøgskolen, i lys av ulike sosialiserings- og gruppeteoretiske forståelser. Det er gjort en del forskning på sosialisering og grupper innenfor mange forskjellige kontekster og aldersgrupper, men folkehøgskolen er et relativt lite berørt forskningsfelt. Sosialisering er noe alle mennesker går gjennom omtrent hele livet, og vennskap og medlemskap i ulike grupper er et viktig aspekt når vi snakker om sosialiseringsprosesser. Ulike sosialiseringsprosesser vil også være viktig når kulturer dannes og endres, også i skolen, og derfor har hovedfokuset i denne oppgaven vært å beskrive hvordan elevene ved en folkehøgskole sosialiseres til en gitt skolekultur, og hvordan de samtidig sosialiseres inn i sin egen elevkultur på skolen. Studien har tatt utgangspunkt i én norsk folkehøgskole som case, og har bestått av to ulike feltbesøk på én ukes varighet, med 11 ukers mellomrom. Oppgaven er en kvalitativ studie, hvor det har blitt gjennomført deltakende observasjon og semistrukturerte intervjuer, både i individuelt og i fokusgruppeformat. Under det første besøket gjennomførte jeg individuelle intervjuer med rektor ved folkehøgskolen og med lærerne på sport- og fotballinja ved skolen. I tillegg var jeg med som deltagende observatør i linjetimene til sport- og fotballinja. Også under det andre besøket var jeg med som deltagende observatør i sport- og fotballtimene, i tillegg til individuelle intervjuer med lærerne på de to linjene og rektor. Under det andre besøket gjennomførte jeg også to fokusgruppeintervju med et utvalg elever fra de to klassene. Dataene er blitt transkribert og analysert ved hjelp av en temasentrert analyse. Analysen viser at elevkulturen i løpet av de 11 ukene har endret seg i form av at den er blitt en elevkultur som i stedet for å stå i et opposisjonsforhold til skolekulturen, støtter opp om denne ved hjelp av en form for sosial kontroll elevene imellom. Videre har elevene blitt sosialisert til en dominerende skolekultur samtidig som de har skapt sin egen elevkultur. Disse prosessene har funnet sted ved ulike sosialiserings- og gruppedannelsesprosesser, som følge av den rollen elevene, rektor og særlig lærerne har som sosialiseringsagenter, og ved bruk av ulike aktiviteter, og spesielt aktiviteter som foregår utendørs. Oppgaven har stor utviklingsdimensjonen, og danner et utgangspunkt for videre forskning i form av at den bidrar til et forskningsfelt som er relativt lite, samtidig som det argumenteres for at videre forskning bør fokusere på longitudinelle og komparative studier, da det vil styrke folkehøgskolen som forskningsfelt. This assignment describes the change in the student culture among sports students in the folk high school, in light of different socialization understandings and group theoretical understandings. A lot of research has been done on socialization and groups in many different contexts and age groups, but folk high school is a relatively small research area. Socialization is something all humans go through throughout their lives, and friendship and membership in different groups is an important aspect when talking about socialization processes. Different socialization processes will also be important when cultures are formed and changed, also in school, and therefore the main focus of this assignment has been to describe how students at a folk high school socialize to a given school culture and how they at the same time are socialized in their own student culture at school. The base of this study is a Norwegian folk high school, which has been used as a case, and has consisted of two different field studies with one week's duration each, with an interval of 11 weeks. The assignment is a qualitative study, where participatory observation and semistructural interviews have been conducted, both individually and in focus groups. During the first visit, I conducted individual interviews with the principal at the folk high school and with the teachers in the sport and football classes at. In addition, I participated as a participating observer in these classes. During the second visit, I also participated as a participating observer in the sport and football classes, as well as conducting individual interviews with the teachers in the two classes and with the principal. During the second visit, I also conducted two focus group interviews with a selection of students from the two classes. The analysis shows that the student culture has changed in the course of the 11 weeks in the form of a student culture that, instead of being in opposition with the school culture, supports this culture by means of a social control among the students. Furthermore, the students have become socialized into a dominant school culture while at the same time creating their own student culture. These processes have taken place in form of different socialization and group formation processes, due to the role the pupils, the principal and especially the teachers have as socializing agents, and through the use of various activities, in particular outdoor activities. The assignment has a large development dimension and forms a starting point for further research in the form of contributing to a relatively small research field, while arguing that further research should focus on longitudinal and comparative studies as it will strengthen the folk high school as a research field.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSport, fotball og folkehøgskole - Sosialisering, gruppeprosesser og elevkulturendringer i den norske folkehøgskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record