Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLøvseth, Lise
dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.advisorTvedt, Sturle Danielsen
dc.contributor.authorRostad, Ingrid Steen
dc.date.accessioned2018-09-05T11:44:41Z
dc.date.available2018-09-05T11:44:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3123-0
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560965
dc.description.abstractSammendrag Har du noen gang gått på jobb selv om du var syk og egentlig burde vært hjemme? Da er du i så fall ikke alene, for forskning viser at dette er svært utbredt. Selv om det mest sannsynlig ikke er noe nytt at arbeidstakere går på jobb selv om de er syke, er det først de siste tiårene at forskningen har rettet oppmerksomhet mot denne atferden. Vi bruker da begrepet sykenærvær. Som en følge av mangel på restitusjon kan sykenærvær ha negative konsekvenser for individuell helse. Fra et arbeidsgiverperspektiv kan sykenærvær føre til lavere produksjon, da arbeidstaker som er syk ofte ikke kan yte maksimalt. Likevel kan sykenærvær i noen tilfeller være positivt. For noen arbeidstakere kan det å gå på jobb og være en del av et arbeidsmiljø være bra, selv ved sykdom. Dette henger sammen med tanken om at arbeid er identitetsskapende og meningsgivende. Dersom alternativet til sykenærvær er sykefravær, kan man ut fra arbeidsgivers perspektiv tenke at noe produktivitet er bedre enn ingen produktivitet. Tidligere forskning har primært fokusert på å avdekke faktorer i organisasjonen som påvirker sykenærvær. Formålet med denne avhandlingen var å rette oppmerksomhet mot flere nivå av faktorer som kan påvirke sykenærvær og å undersøke hvordan disse kan virke sammen. Resultatene viser at faktorer som påvirker sykenærvær kan bli definert inn i ulike nivå som inkluderer individ-, mellommenneskelig-, organisasjon-, og samfunns-nivå. Videre viser resultatene til en interaksjon mellom faktorer på ulike nivå som sammen påvirker sykenærvær. Avhandlingen består av tre artikler som er basert på selvrapporterte spørreskjema. Artikkel 1 undersøkte hvordan psykososiale arbeidsmiljøfaktorer påvirker nærværsdynamikk blant norske arbeidstakere i en stor industri bedrift som var deltakende i IA-avtalen. Artikkel 2 og 3 undersøkte sykenærvær i kryss-nasjonale utvalg av universitetsleger som deltok i HOUPE-studien. Artikkel 2 undersøkte om prevalens av sykenærvær varierte i tråd med nasjonale retningslinjer for betalt sykefravær. Artikkel 3 undersøkte hvordan jobbkrav og jobbressurser påvirker sykenærvær forskjellig, avhengig av legenes mentale helse og nasjonalitet. Ved å vise til samspillet mellom faktorer på ulike nivå argumenteres det i avhandlingen for at kontekst er viktig. Samspillet mellom faktorer på flere nivå skaper ulike handlingsrammer for arbeidstaker som vil påvirke valget om å gå syk på jobb.nb_NO
dc.description.abstractSummary Have you ever gone to work despite being ill? In that case, you are not alone. Research has shown that this type of behavior is common. Although attending work while ill is not something people started doing recently, it is not until the last decades that researchers have started to develop an interest for this phenomenon. We use the term sickness presenteeism or presenteeism to describe this. Presenteeism can have negative consequences for personal health because of lack of restitution. From an employer’s perspective, presenteeism can lead to reduced productivity, because a sick employee is not as efficient as a healthy employee is. However, for some employees, going to work and being part of a work environment is beneficial, even when they are ill. This is in line with the overall thought that work is important for identity and can be self-affirming. If the alternative to presenteeism is absenteeism, one can say that, from an employer’s perspective some productivity is better than no productivity. Previous research on presenteeism have primarily focused on the influence of organizational factors. The overall aim of this thesis has been to direct attention to factors at multiple levels that can influence presenteeism. The findings demonstrates that presenteeism can be influenced by factors located at multiple levels, including personal-, interpersonal-, organizational-, and society level. Moreover, the results indicate an interconnected relationship between the multiple levels of influencers. The thesis includes three papers that were based on self-reported questionnaires. Paper 1 investigated how psychosocial work place factors influenced attendance dynamics among employees in a Norwegian industrial company participating in a governmental initiative to promote the positive aspects of presenteeism. Paper 2 and 3 investigated presenteeism in cross-national samples of university hospital physicians participating in the HOUPE study. Paper 2 investigated if prevalence of presenteeism varied according to national differences in economic compensation for sick leave. Paper 3 investigated how job demands and job resources differently affected presenteeism depending on physicians’ mental health and nationality. By focusing on the interconnected relationship between factors at multiple levels, the thesis includes arguments for an increased attention to context. The interconnected relationship between levels of influencing factors suggests different frames of behavior that can influence employees’ decisions to work while ill.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:166
dc.relation.haspartPaper 1: Rostad, Ingrid Steen; Milch, Vibeke; Saksvik, Per Øystein. Psychosocial workplace factors associated with sickness presenteeism, sickness absenteeism, and long-term health in a Norwegian industrial company. Scandinavian Psychologist, 2, e11. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e11nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Rostad, Ingrid Steen; Fridner, Ann; Sendén, Marie Gustafsson; Løvseth, Lise T. Paid sick leave as a means to reduce sickness presenteeism among physicians. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 ;Volum 7.(2) s. 71-85 (CC-BY-NC-ND 4.0) http://dx.doi.org/10.18291/njwls.v7i2.81595nb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Rostad, I. S., Tvedt, S. D., Sendén, M. G., & Løvseth, L. T. Physicians’ mental health and nationality affect how work characteristics influence presenteeism. Is not included due to copyrightnb_NO
dc.titleAn ecological perspective on presenteeism: The multiple layers of factors influencing the behavior of working while illnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel