Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorBrukstuen, Thea
dc.contributor.authorLerbakken, Tone
dc.date.accessioned2018-09-03T07:12:29Z
dc.date.available2018-09-03T07:12:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560434
dc.description.abstractBakgrunn: Livets sluttfase blant eldre i sykehjem er svært relevant i dagens helsevesen, og vi har derfor valgt å fokusere på dette i vår oppgave. I løpet av de siste 30 årene har andelen av de som dør på sykehjem økt fra 27% til 48%. Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hva sykepleier kan bidra med for å skape en verdig slutt på livet hos den eldre pasient i sykehjem? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Det er brukt søkeord som er relevante for problemstillingen for å finne fem vitenskapelige artikler. Artiklene har blitt analysert både etisk og kritisk. Vi har også brukt inklusjons- og eksklusjonskriterier for å strukturere og velge ut relevante artikler. Resultat: Det er lite forskning i Norge på livets slutt blant den eldre pasient. Det viser seg at sykepleier må inneha ulike kunnskaper for å oppfylle det som blir sett på som verdig rundt livets slutt. Dette er kunnskaper innen palliasjon, kommunikasjon, samspill mellom pasienten selv, pårørende og andre kollegaer, samt godt norsk språk. Det viser seg at pasienten og sykepleier sitt syn på verdighet er svært viktig. Konklusjon: Verdigheten rundt livets sluttfase hos den eldre i sykehjem er påvirket av flere områder. Det viser at det er viktig å vite hva sykepleier og pasient mener verdighet er, og hva som påvirker dette. Kunnskapene hos sykepleier er et viktig grunnlag for å kunne utøve verdig pleie- og omsorg, og handlingene påvirkes av kunnskapene sykepleier har.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Life’s final phase amongst elders in nursing homes is very relevant in todays healthcare, and we have for this reason chose to focus on this in our assignment. During the last 30 years the amount of deaths in nursing homes increased from 27% to 48%. Purpose: The assignements intention is too find out what the nurses can contribute with, to create a worthy end of life for the elder patient in a nursing home. Method: The bachelorassignement is a litteraturstudy. Searchwords relevant to the issue was used to find five scientific articles. The articles has been analyzed both ethically and critically. We have also used inclusion- and exclusion criteria to structure and choose relevant articles. Results: There is little research in Norway on the end of life among the elderly patient. It appears that the nurses must possess various knowledge to fulfill what is looked upon as a dignified end of life. This is knowledge in palliative care, communication, cooperation between the patient, next of kin and other colleagues, as well as good Norwegian language. It appears that the patient and the nurses view on dignity is very important. Conclusion: The dignity surrounding the final phase of life with the elder in a nursing home is affected by several fields. It goes to show that its important to know what nurse and patient describes as dignity, and what affects it. The knowledge of the nurse is an important foundation to be able to practice a dignified nursing, and the actions are affected by the knowledge of the nurse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til en verdig slutt på livet for den eldre pasient i sykehjem?nb_NO
dc.title.alternativeHow can the nurse contribute to a dignified end of life for the elderly patient in a nursing home?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record