Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig
dc.contributor.authorBjerke, Kristina Roscei
dc.contributor.authorReinlie, Christina Myhre
dc.date.accessioned2018-09-03T06:40:33Z
dc.date.available2018-09-03T06:40:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560424
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Det blir stadig flere eldre og de fleste dør i kommunehelsetjenesten. Hvordan kan vi som sykepleiere sikre en helhetlig omsorg til pasienter de siste levedøgn? Metode: Litteraturstudie. Diskusjon: I hvilken grad er det hensiktsmessig med en tiltaksplan i møte med den døende pasient. Forutsetninger for å ta i bruk tiltaksplan er at pasienten må defineres som døende. Dette er det mange ansatte som syntes er krevende. For at tjenesten skal kunne benytte seg av en tiltaksplan må det godkjennes av en komite. Kommunikasjon og åpenhet er kjerneverdier for å kunne skape en relasjon mellom pasient og pleier. For at sykepleieren skal kunne ha et menneske-til-menneske-forhold er det viktig med en god relasjon. Kommunikasjon bygger på det verbale og non-verbale språket. I en travel hverdag er det viktig at sykepleieren viser at han eller hun har tid, til tross for at det er mye som skjer. Resultat: Tiltaksplaner kan være et nyttig arbeidsverktøy i en travel hverdag. Den sikrer kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Kommunikasjon med den døende og deres pårørende er viktig for å kunne ivareta deres ønsker og verdier. Konklusjon: Det er stort behov for forskning rundt dette temaet. Det er viktig at kunnskapen hos de med grunnutdanning økes slik at alle yter samme kvalitet. Tiltaksplan kan til en viss grad sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.nb_NO
dc.description.abstractBackground and purpose: A larger part of the society becomes elderly, and most die in health care in the municipality. How can we as nurses secure proper care to dying patients? Method: Literature study Discussion: To what degree is it appropriate with advance care planning in meeting with a dying patient? Prerequisites to use advance care planning is that the patient must be dying. This is something many employees find demanding. Advance care planning must be approved by a committee if the service wishes to take it in use. Communication and frankness is core values to create a relation between patient and nurse. It is important with a good relation if the nurse should have the opportunity to have a human-to-human relationship. Communication builds on the verbal and non-verbal language, and in a busy workday is it important that the nurse shows that he or she has time even though he or she has much to do. Results: Advance care planning can be a useful tool in a busy workday. Advance care planning secures continuity and quality in health care. Communication with the dying patient and his or hers kin is important for maintaining their wishes and values. Conclusion: It is a great need for research in this subject. It is important that the knowledge to newly educated nurses increases to secure that everyone yield the same quality. Advance care planning can to some degree secure quality in health care.
dc.description.sponsorshipBackground and purpose: A larger part of the society becomes elderly, and most die in health care in the municipality. How can we as nurses secure proper care to dying patients? Method: Literature study Discussion: To what degree is it appropriate with advance care planning in meeting with a dying patient? Prerequisites to use advance care planning is that the patient must be dying. This is something many employees find demanding. Advance care planning must be approved by a committee if the service wishes to take it in use. Communication and frankness is core values to create a relation between patient and nurse. It is important with a good relation if the nurse should have the opportunity to have a human-to-human relationship. Communication builds on the verbal and non-verbal language, and in a busy workday is it important that the nurse shows that he or she has time even though he or she has much to do. Results: Advance care planning can be a useful tool in a busy workday. Advance care planning secures continuity and quality in health care. Communication with the dying patient and his or hers kin is important for maintaining their wishes and values. Conclusion: It is a great need for research in this subject. It is important that the knowledge to newly educated nurses increases to secure that everyone yield the same quality. Advance care planning can to some degree secure quality in health care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.titleVerdighet ved livets slutt: hvordan kan sykepleier opprettholde helhetlig omsorg til pasienter ved livets slutt?nb_NO
dc.title.alternativeDignity at the end of life: how can nurses maintain overall care for patients at the end of life?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel