Show simple item record

dc.contributor.advisorAndfossen, Nina Beate
dc.contributor.authorSkogås, Ingeborg Hollum
dc.contributor.authorSchjølberg, Synnøve
dc.contributor.authorInga-Sigrid, Langedrag
dc.date.accessioned2018-08-30T05:26:22Z
dc.date.available2018-08-30T05:26:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559938
dc.description.abstractBakgrunn: En stor andel eldre i Norge mottar hjemmesykepleie. Undervisning og veiledning er en del av sykepleiers ansvar- og funksjonsområde. I Norge oppdages det årlig over 30 000 nye tilfeller av kreft. 72% overlever. Fatigue er en vanlig seneffekt etter kreftbehandling, og medfører ofte redusert livskvalitet. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan undervisning og veiledning kan bidra til å redusere fatigue og øke livskvalitet for kreftoverlevende i hjemmesykepleien. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er blitt utført systematiske søk etter forskningsartikler i tre databaser. Seks artikler er inkludert, og kritisk vurdert. Resultat: Basert på funnene i artiklene har vi identifisert to hovedtema for undervisning og veiledning: fysisk aktivitet og egenmestring. Artiklene viste at undervisning og veiledning fra sykepleier med fokus på egenmestring, kan bidra til å forbedre fatigue og livskvalitet. Konklusjon: Undervisning og veiledning fra sykepleier med fokus på egenmestring kan bidra til å øke livskvalitet og redusere fatigue blant kreftoverlevende. Fysisk aktivitet kan føre til redusert fatigue. Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, kan bidra til økt kunnskap om fatigue blant sykepleiere i hjemmesykepleien. For å stadfeste hvilke tiltak som fungerer best for å redusere fatigue og øke livskvalitet blant kreftoverlevende, er det nødvendig med mer forskning. Gruppeintervensjon kan være et alternativ til tradisjonell hjemmesykepleie for å redusere fatigue og øke livskvalitet.nb_NO
dc.description.abstractBackground: A large amount of elderly people in Norway receive services through home health care nursing. Education and counselling is integrated in the nursing field of operations. More than 30 000 people in Norway have cancer each year. 72 percent survive. Fatigue is a common late effect among cancer survivors, and often lead to decreased quality of life. Aim: The aim of this study is to examine how nursing counselling and education can be used to reduce fatigue and increase quality of life among cancer survivors in home health care nursing. Method: This study is a literature study. It’s been conducted systematically research for scientific articles in three databases. Six articles have been included and critically examined. Results: Based on findings in the articles, we identified two major themes for education and counselling: physical activity and self-management. The articles showed that nursing counselling and education focusing on self-management could contribute in improving cancer related fatigue and quality of life. Conclusion: Nursing counselling and education focusing on self-management can contribute in increasing quality of life and reduce fatigue among cancer survivors. Physical activity can lead to decreased levels of fatigue. Cooperation between primary health care and spesialists can be contribotury to increased knowledge among nursing practitioners in home health care nursing in cancer related fatigue. To identify the best initiative to decrease fatigue and increase quality of life among cancer survivors, more research is required. Group interventions as an intervention to decrease fatigue and increase quality of life, could be an option to traditional home health care nursing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.titleSykepleiers undervisende og veiledende funksjon i møte med kreftoverlevende i hjemmesykepleiennb_NO
dc.title.alternativeNursing counselling and education as an intervention among cancer survivors in home health care nursingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record