Show simple item record

dc.contributor.advisorBogsti, Wenche Bergseth
dc.contributor.authorDehlimarken, Mari Grinaker
dc.contributor.authorSvendsrud, Taran
dc.contributor.authorLindblad, Malin
dc.date.accessioned2018-08-28T09:24:38Z
dc.date.available2018-08-28T09:24:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559578
dc.description.abstractBakgrunn: I den norske befolkningen regner en med at 5-6% har diabetes mellitus. Diabetisk fotsår er en vanlig komplikasjon av diabetes mellitus. Det er en viktig årsak til sykelighet hos diabetespasienter, og forsinket sårtilheling kan resultere i amputasjon. Hvis pasienten ikke får i seg de riktige næringstoffene, vil tilhelingen av såret forsinkes eller stoppe opp. For at såret skal kunne gro, er det derfor viktig med riktig ernæring. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til at pasienter med diabetiske fotsår oppnår en ernæringsstatus som fremmer sårtilheling. Metode: I denne oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Det er innhentet kunnskaper gjennom å søke i databaser for å finne allerede eksisterende kunnskap. I denne studien er det innhentet 8 vitenskapelige artikler. Resultat: Ut i fra funnene i de åtte vitenskapelige artiklene, ble det identifisert tre kategorier som er av betydning for å fremme sårtilhelingen hos pasienter med diabetiske fotsår. Disse kategoriene er: ernæringsstatus, næringstoffer som fremmer sårtilheling og sykepleierens kunnskaper. Konklusjon: For at sykepleiere skal kunne bidra til en ernæringsstatus som fremmer sårtilheling hos pasienter med diabetiske fotsår, er kunnskapen deres først og fremst viktig. Sykepleiere må ha kunnskaper om hvilke matvarer som bidrar til sårtilheling, de må kunne bruke kartleggingsverktøy for å fange opp de som er i risikosonen og de må undervise og veilede pasienter til å bruke denne kunnskapen.nb_NO
dc.description.abstractBackround: In the Norwegian population, we expect that 5-6% have diabetes mellitus. Diabetic foot ulcers are a common complication of diabetes mellitus. It is an important cause of morbidity in diabetic patients. If the patient does not get the proper nutrients, the healing of the wound will be delayed or stopped. Delayed wound healing can result in amputation. In order for the wound to heal, it is therefore important for proper nutrition. Objective: The purpose of the task is to illuminate how nurses can help patients with diabetic foot ulcers achieve nutritional status that promotes wound healing. Methods: In this assignment, literature study is used as a method. Knowledge has been acquired through searching databases to find existing knowledge. In this study eight scientific articles have been obtained. Results: Based on the findings of the eight scientific articles, three categories were identified as important for promoting wound healing in patients with diabetic foot ulcers. These categories are: nutritional status, nutrients that promote wound healing and the nurse's knowledge. Conclusions: In order for nurses to be able to contribute to a nutritional status that promotes wound healing in patients with diabetic foot ulcers, their knowledge is first and foremost important. Nurses must have knowledge of which foods contribute to wound healing, they must be able to use mapping tools to capture those in the risk zone, and they must teach and guide patients to use this knowledge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsårtilhelingnb_NO
dc.subjectdiabetiske fotsårnb_NO
dc.subjecternæringnb_NO
dc.titleErnæring ved tilheling av diabetiske fotsårnb_NO
dc.title.alternativeNutritional status that promotes wound healingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record