Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjörk, Evastina
dc.contributor.authorPaukstyte, Milda
dc.contributor.authorWerner, Linn Anett
dc.date.accessioned2018-08-27T07:18:09Z
dc.date.available2018-08-27T07:18:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559356
dc.description.abstractKronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kan forårsake betydelig funksjonshemning i personens fysiske, kognitive, affektive og åndelige aspekter av aktivitet og deltagelse. Det er mangelfull kunnskap om CFS/ME i sosial- velferds- og helsetjenesten. Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene til mennesker med CFS/ME. CFS/ME er et prioriteringsområde for kommuneergoterapeuter i Norge, hvor det er ønskelig å etablere beste praksis innen ergoterapi til mennesker med CFS/ME. Formålet med oppgaven er å undersøke ergoterapeuters arbeid med mennesker med CFS/ME i kommunehelsetjenesten. Det er ønskelig å øke kunnskap om hvordan kompetansen i ergoterapi kan benyttes i arbeid med mennesker med CFS/ME. Kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte individuelle intervjuer har blitt benyttet. Informantutvalget var av strategisk art basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier. Systematisk tekstkondensering har blitt anvendt som analysemetode. Resultatene gir et innblikk i ergoterapeutiske metoder og strategier i arbeid med mennesker med CFS/ME. Hovedtemaene er arbeidserfaring og kjernekompetanse, vurderinger, tiltak og intervensjoner, kommunikasjon og dokumentasjon. Funnene indikerer at ergoterapeuter kan være viktige bidragsytere i arbeid med mennesker med CFS/ME. Fellestrekk var strategier som aktivitetsavpasning, grensesetting, mestring og muliggjørelse av meningsfulle aktiviteter, samt tverrfaglig samarbeid.nb_NO
dc.description.abstractChronic fatigue syndrome (CFS/ME) can cause significant disability in the person's physical, cognitive, affective and spiritual aspects of activity and participation. There is insufficient knowledge of CFS/ME in social welfare and health services. Few municipalities have offers that meet the needs of the people with CFS/ME. CFS/ME is a priority area for municipal occupational therapists in Norway, where it is desirable to establish best practice in occupational therapy for people with CFS/ME. The purpose of the study is to investigate the occupational therapists work with people with CFS / ME in the primary health care. It is desirable to increase knowledge of how the competence in occupational therapy can be used in work with people with CFS/ME. Qualitative research method with semistructured individual interviews has been used. The informants were strategically based on inclusion- and exclusion criteria. Systematic text condensation has been used as an analytical method. The results provide an insight into occupational therapeutic methods and strategies in the work with the people with CFS/ME. The main themes are work experience and core expertise, assessments, measures and interventions, communication and documentation. The findings indicate that occupational therapists can be important contributors in the work with people with CFS/ME. Commonalities were strategies such as adaptation of activities, boundaries, mastering and the enablement of meaningful activities and interdisciplinary cooperation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectergoterapinb_NO
dc.subjectCFS/MEnb_NO
dc.subjectkommunehelsetjenestennb_NO
dc.subjectkronisk utmattelsessyndromnb_NO
dc.titleErgoterapi og CFS/ME: kan vi utgjøre en forskjell?nb_NO
dc.title.alternativeOccupational Therapy and CFS/ME: can we make a difference?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel