Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøen, John
dc.contributor.authorNesteby, Anders
dc.date.accessioned2018-01-04T10:41:50Z
dc.date.available2018-01-04T10:41:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475569
dc.description.abstractBakgrunn: Skøyen er et viktig kollektivknutepunkt i Oslo med kort vei til sentrum og nærhet til Oslofjorden og større grøntområder. Per i dag er det lav befolkningstetthet i området. I kommuneplan, mulighetsstudier og forarbeider til ny områderegulering er det indikasjoner på at området vil fortettes, og muligheter for en firedobling av antall boliger. Målsetning: Hensikten med denne studien er å klargjøre grunnlaget for økt arealutnyttelse i Skøyenområdet, med fokus på boligutvikling. Studien presenterer sentrale rammebetingelser for utviklingen av Skøyenområdet, identifiserer insitamenter for høyere arealutnyttelse, og gjør en analyse av planprosesser og et boligprosjekt i Skøyenområdet. Metode/teori: Oppgaven er en enkeltcasestudie som bruker tilgjengelige data (sekundærdata), og samler inn nye data (primærdata). Dokumentundersøkelser og litteraturstudie (kvantitativ metode) og individuelt åpent intervju (kvalitativ metode) er benyttet som metoder. Resultater: I gjeldende kommuneplan skal områder rundt kollektivknutepunkter vurderes å utvikles med høy tetthet. Skøyenområdet har et særlig stort potensiale, og det er stilt krav om å utarbeide en områdereguleringsplan for å sikre en helhetlig utvikling. Karenslyst allé er utviklet som et viktig sentrumsområde i henhold til kommunedelplanen fra 1994. I det midlertidige plansyringsdokumentet Byplangrep Skøyen er det ambisjoner om å utvikle et større byområde som en flerfunksjonell livlig 24-timersby. E18 planlegges lagt i tunell for å åpne for en sammenhengende byutvikling ut mot fjorden. Det legges opp til høyere bebyggelse opp mot 12 – 16 etasjer ved Skøyen togstasjon og ved Hoff, og ellers økt utnyttelse generelt i Skøyenområdet. I Mulighetsstudie Karenslyst presenteres et potensiale på 2420 boliger, og planer om en overvekt av boliger for å øke den lave befolkningsmengden i Skøyenområdet. Planområdet i mulighetsstudien omfatter et stort potensielt utviklingsområde på 130 dekar, kalt båtopplagstomten, som eies av Oslo kommune. I denne studien er det estimert totalt 4022 nye boliger, uten beregninger for områder med mulig fremtidige planer. Det er store boligprosjekter i området som ventes igangsatt, men per i dag er det kun ett større pågående boligutviklingsprosjekt. Analysen av prosjektet i Habitzalléen 1-7 har avdekket en tidkrevende planprosess med usikkerhetsmomenter knyttet til offentlige krav på grunn av en manglende juridisk bindende områdeplan. Ny områdeplan legges ut til offentlig høring medio juni 2017. Konklusjon: Det er et stort potensiale for boligutvikling i Skøyenområdet, men også en stor risiko for kommersielle eiendomsutviklere. Planprosessene er tidkrevende og uforutsigbare, og uten politisk press blir prosjekter satt på vent. Det forventes en rask utviklingstakt i området det neste tiåret. I ny områdeplan vil det forsøkes å skape mer forutsigbarhet, men økt detaljering i planstyringsdokumenter går ut over fleksibiliteten. Det er et tydelig potensiale på 4000 nye boliger, utenom områder med mulige fremtidige planer. De fleste boligene ligger i Karenslystområdet, men uten en transformasjon av dagens båtopplagstomt er potensialt betydelig lavere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePotensiale for boligutvikling i Skøyenområdetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record