Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorAamodt, Christian
dc.contributor.authorAndersen, Marthe Sofie
dc.contributor.authorBonden, Karianne
dc.date.accessioned2017-11-03T13:36:37Z
dc.date.available2017-11-03T13:36:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464028
dc.description.abstractBakgrunnen for valg av tema i denne masteroppgaven er basert på forskernes interesse for den gjensidige avhengigheten mellom eiendomsutvikling og Facility Management. Denne oppstod som følge av fagkombinasjonen i masterprogrammet eiendomsutvikling og -forvaltning, samt gjennom samtaler med hovedveileder og aktører i bransjen. Der fremkommer det tydelig interesse for ivaretakelse av FM-perspektivet. Dette førte til utarbeidelse av følgende problemstilling: ‹‹Hvordan implementeres FM i tidligfase ved utvikling av kontorbygg, og hvilken betydning har dette for byggets livsløp?››. For å svare på problemstillingen er det utarbeidet fire forskningsspørsmål: ‹‹Hvordan gjennomføres tidligfase ved utvikling av kontorbygg?››, ‹‹Hvordan ivaretas brukere i tidligfase?››, ‹‹Hvilken tilnærming har involverte aktører til FM?›› og ‹‹Hvordan er FM praktisert i byggene per i dag?››. Formålet med rapporten har vært å undersøke hvorvidt byggherrer ivaretar FM-perspektivet i en byggeprosess. I tillegg skal rapporten bidra til økt kunnskap om fagområdet FM. For å avgrense forskningens omfang ble det valgt å studere ivaretakelsen av FM-perspektivet i tidligfase, samt hvilken virkning dette har for bruksfasen. Andre steg i byggeprosessen er ikke studert. Teoretisk rammeverk i oppgaven er tilknyttet fagområdene eiendomsutvikling, byggeprosessen, brukermedvirkning og Facility Management. Disse rammeverkene bidrar til å svare på problemstillingen ved at teori og empiri sees i sammenheng med hverandre. For å kunne besvare problemstillingen, og de fire forskningsspørsmålene, ble det først gjennomført en litteraturstudie med fokus på nevnte rammeverk. Dette bidro til å se problemstillingen i lys av tidligere forskning, samt tilførsel av ny kunnskap innenfor fagområdene. Hva gjelder forskningsdesign er det benyttet casestudie, hvor det undersøkes totalt fire caser. Det er gjennomført 20 semistrukturerte kvalitative intervju. Informantene i prosjektet er prosjektledere, arkitekter, leietakere og driftspersonell med tilknytning de valgte casene. Denne kvalitative tilnærmingen til metode egner seg ikke for å kunne generalisere empirien, men det kan synliggjøre likhetstrekk i bransjen generelt. I forskningen fremkommer det en ulik oppfatning blant informantene angående hva tidligfase innebærer. Dette kan ha betydning for hvilket tidspunkt aktørene involveres på. Empirien avdekker også et ønske fra byggherrene om medvirkning fra leietakere ved utvikling av vi kontorbygg. Derimot ser selve gjennomføringen ustrukturert ut som følge av ulike behov for gjennomføring. Prosessen oppleves komplisert av både byggherrer og leietakere, spesielt på grunn av tidsfrister i prosjektet som må overholdes. Samtlige informanter understreker at jo senere de medvirker, jo mer kostbart blir det. Hva gjelder medvirkningsmuligheter for driftspersonell fremkommer det i studien at byggherrer med industrielt eierskap i stor grad fokuserer på å implementere deres erfaringer i tidligfasen. Samtidig oppleves gjennomføringen mindre kompleks sammenlignet med leietakere. Dette kan ha en sammenheng med byggherres utbytte av behovene som ytres. Denne rapporten avdekker også at få informanter bruker begrepet FM i sin arbeidshverdag, men flere er innforstått med at det innebærer drift og støttetjenester. Til tross for dette ivaretar byggherrene med industrielt eierskap i stor grad FM-perspektivet i tidligfase ved utvikling av kontorbygg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectEiendomsutvikling og -forvaltningnb_NO
dc.titleImplementering av FM i tidligfasenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record