Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorJohannessen, Stefan
dc.date.accessioned2017-10-06T10:35:59Z
dc.date.available2017-10-06T10:35:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458912
dc.description.abstractMilitært personell er én av flere yrkesgrupper med en særaldersgrense. Ordningen med særaldersgrenser bygger på forutsetningen om at enkelte yrkesgrupper ikke kan fortsette i yrket utover en bestemt alder. I møte med pensjonsreformen er alle lovbestemte særaldersgrenser blitt satt under press. I denne studien har jeg sett nærmere på ordningen med særaldersgrenser, og den overordnede problemstillingen har vært som følger: Hvordan vil en eventuell endring av Forsvarets særaldersgrense kunne påvirke de ansattes atferdsmønster knyttet til videre yrkeskarriere i Forsvaret? Problemstillingen søker jeg å besvare ved å stille følgende forskningsspørsmål:  Hva vil en endring innebære?  I hvilken grad vil en endring påvirke tilfeldig turnover?  I hvilken grad vil en endring påvirke pensjonsmønsteret? Den overordnede metodiske tilnærmingen er i all hovedsak delt i fire deler. Først har jeg gjennomgått relevante regjerings- og stortingsdokumenter for å kartlegge historikken bak ordningen med særaldersgrenser generelt og i Forsvaret spesielt. Deretter har jeg studert tidligere forskning på ordningen og teorier som er relevant for problemstillingen. Jeg har så gjennomført en analyse av en spørreundersøkelse som er blitt gjennomført blant militært tilsatte i Forsvaret. Endelig har jeg besvart min problemstilling ved å sette empiri og teori i sammenheng og diskutere funnene. Studien konkluderer med at det trolig fortsatt vil være særaldersgrenser i fremtiden, både i arbeidslivet generelt, men også i Forsvaret spesielt. Omfanget av yrkesaktive som er berørt av særaldersgrensene vil imidlertid bli mindre. I tillegg vil særaldersgrensene heves. For de militært tilsatte i Forsvaret vil en slik endring kunne bety at aldersgrensen heves for hele eller deler av yrkesgruppen. Videre kan en differensiert løsning innebære en liten heving for noen og en større heving for andre. Uavhengig av hvor høy aldersgrensen blir er det lite i den empririske gjennomgangen denne studien bygger på som tilsier at en slik endring vil påvirke tilfeldig turnover i særlig grad. 3 Jeg finner det derimot sannsynlig at en heving av særaldersgrensen vil kunne ha en sterk påvirkning på pensjoneringsmønsteret, ved at mange vil fortsette i Forsvaret helt eller delvis til den nye aldersgrensen. Dette til forskjell fra en del andre yrkesgrupper der evnen og/eller viljen til å fortsette ikke er like sterk, og der trolig flere vil benytte seg av muligheten til å pensjonere seg tidligere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSæraldersgrensene under press - En studie av ordningen med særaldersgrenser og hvordan en endring vil kunne påvirke de ansattes atferdsmønster for videre yrkeskarriere i Forsvaretnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record