Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorOlsen, Anja
dc.contributor.authorOpsahl, Tiril
dc.contributor.authorWibe, Marthe Hammer
dc.date.accessioned2017-08-15T09:37:15Z
dc.date.available2017-08-15T09:37:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450722
dc.description.abstractIntroduksjon: Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem på verdensbasis. MRSA er en av disse bakteriene, som vil gi store konsekvenser i norsk helsevesen dersom generelt smittevern ikke overholdes. Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvilke barrierer sykepleiere møter i smittevernarbeidet til pasienter med MRSA på sykehus. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Ved bruk av relevante søkeord i ulike databaser valgte vi ut fem vitenskapelige artikler som var aktuelle for vår problemstilling. Artiklene ble nøye gjennomgått og kritisk analysert. Resultat: Barrierene sykepleiere møter i smittevernarbeidet er hovedsakelig knyttet til mangelfulle rammebetingelser på sykehusavdelingene, sykepleieres holdninger til det forebyggende arbeidet og mangel på kunnskap. Konklusjon: Alle barrierene sykepleierne møter er sammensatte, de henger sammen og påvirker hverandre. Alle barrierene knyttes til dårlig tilrettelagte forhold på sykehusavdelingen og til sykepleiernes lave kunnskapsnivå om MRSA.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Antibiotic resistant bacterias are an increasing problem worldwide. MRSA is one of these bacterias which will have major consequences in Norwegian health care if general infection protection is not maintained. Purpose: The aim of this thesis is to investigate the barriers nurses encounter in the infection prevention work for patients with MRSA in hospitals. Method: The assignment is a literature review. By using relevant keywords in various databases, we selected five scientific articles that were relevant to our issue. The articles were carefully reviewed and critically analyzed. Results: The barriers to nursing attendance in the infection prevention work are mainly related to the lack of framework conditions in the hospital departments, health personnel's attitudes to preventive work and lack of knowledge. Conclusion: All the barriers the nurses meet are complex. The barriers are intertwined and affecting each other. All barriers are linked to poorly organized conditions in the hospital department and to the nurses' low level of knowledge about MRSA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMethicillin-resistant staphylococcus aureusnb_NO
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.subjectKunnskapnb_NO
dc.subjectHoldningernb_NO
dc.subjectMethicillin-resistant staphylococcus aureusnb_NO
dc.subjectHospitalnb_NO
dc.subjectNursingnb_NO
dc.subjectKnowledgenb_NO
dc.subjectAttitudesnb_NO
dc.titleHvilke barrierer møter sykepleiere i smittevernarbeidet til pasienter med MRSA på sykehus?nb_NO
dc.title.alternativeWhat barriers do nurses meet in the infection prevention work for patients with MRSA in hospitals?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel