Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRønsen, Astrid
dc.contributor.authorPettersen, Solveig
dc.contributor.authorRennemo, Marthe E
dc.date.accessioned2017-08-08T12:48:11Z
dc.date.available2017-08-08T12:48:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450196
dc.description.abstractBakgrunn: Innvandring til Norge har økt kraftig de siste ti årene, og vi forventer av den grunn at det vil være flere pasienter med annen etnisitet som vil ha behov for palliativ omsorg i det norske helsevesenet i årene fremover. Vi mener at sykepleiere må være forberedt på det, og at kompetansen på området derfor må økes. Forskning peker på behov for mer kunnskap hos sykepleiere for å forstå hva som er viktig for en pasient med annen etnisitet i livets sluttfase. Hensikt: Finne ut av hva sykepleiere anser som viktig kompetanse i palliativ omsorg til pasienter med annen etnisitet. Metode: Vi har gjort et litteraturstudie hvor vi har tatt utgangspunkt i forskning gjort de siste fem årene. Det er i tillegg brukt annen relevant faglitteratur for å belyse oppgavens tema. Resultat: Basert på fellesnevnere i artiklene har vi funnet tre kompetanseområder som sykepleiere ser på som vesentlig for å utøve palliativ omsorg for pasienter med annen etnisitet. Sykepleiere opplever det å ha kunnskap om familiens betydning, kommunikasjon og åndelighet/religion som svært viktig. Likevel opplever de usikkerhet på grunn av lite kunnskap når det gjelder å imøtekomme pasientenes behov knyttet til disse områdene. Konklusjon: Familiens betydning, kommunikasjon og åndelige/eksistensielle behov er områder som blir sett på som av størst betydning å ha kunnskaper om for å kunne gi god palliativ omsorg til pasienter med annen etnisitet. Det er også behov for mer forskning om hvordan man skal tilegne seg kulturell kompetanse i palliativ omsorg.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Immigration to Norway has increased dramatically over the past ten years, and we expect that there will be more patients with other ethnicities who will need palliative care in the Norwegian healthcare system in the years to come. We believe that nurses must be prepared for this and that the expertise in the field therefore must be increased. Research points to the need for more knowledge in nurses to understand what is important for a patient with a different ethnicity in the end of life. Aim: Find out what nurses consider as important competence in palliative care for patients with different ethnicities. Methods: We have done a literature study where we have taken the basis of research done in the last five years. In addition, other relevant literature has been used to illustrate the subject's theme. Results: Based on common denominators in the articles, we have identified three areas of expertise that nurses consider essential in palliative care for patients with different ethnicities. Nurses experience the importance of knowledge of family matters, communication and spirituality / religion. Nevertheless, they experience insecurity due to little knowledge about meeting patients' needs in these areas. Conclusion: The importance of family, communication and spiritual / existential needs are areas that are considered to be of the utmost importance to have knowledge of in order to provide good palliative care to patients with other ethnicity. There is also a need for more research on how to acquire cultural competence in palliative care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliativ omsorgnb_NO
dc.subjectkulturell kompetansenb_NO
dc.subjectetnisitetnb_NO
dc.titleHvilken kompetanse anser sykepleiere som viktig i palliativ omsorg for pasienter med annen etnisitet?nb_NO
dc.title.alternativeWhat competence do nurses consider to be important in palliative care for patients with different ethnicities?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel