Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorGaare, Eldar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorHoem, Stein Arild
dc.date.accessioned2017-03-27T10:36:21Z
dc.date.available2017-03-27T10:36:21Z
dc.date.created2017-02-17T10:18:25Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1684-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435434
dc.description.abstractBeiteressurssituasjonen i Snøhetta villreinområde er kartlagt ved bruk av visuell punkttakse-ring og satellittbildetolking, og omfatter helårsbeite for villrein og moskus og sommerbeite for sau. Det studerte arealet er på godt over 4000 km2, og klimatisk spenner området over store gradienter, fra nedbørsfattige fjellstrøk i øst til svært nedbørsrike kystfjell i vest. Arealandel av ulike sesongbeiter for villrein, sau og moskus er kvantifisert med bruk av vi-suell punkttaksering fra helikopter (3600 punkter). Tilsvarende metode ble brukt i 1986, og resultatene fra de to tidspunktene sammenliknes i rapporten. Arealer som ikke produserer beite defineres som impediment. Lavmattene ble også vurdert i tre grader av slitasje: ”uslitt”, ”middels slitt” og ”sterkt slitt”. Det ble gjennomført vertikalfotografering nær hvert takseringspunkt. Definering av sesongbeiter for villrein er basert på en rekke tidligere stu-dier og god kunnskap om reinens næringsvalg. Vinterbeitet er flaskehalsen for områdets bæreevne. Snøhettaområdet har ca. 45 % impediment, 15 % vinterbeiteareal og 40 % bar-marksbeite. Det er relativt små endringer i arealandelen av ulike sesongbeiter mellom 1986 og 2005. Andelen av vinterbeite, vårbeite og høstbeite har gått noe tilbake, mens andelen sommerbeite har økt litt. Andelen slitte lavbeiter har gått tydelig tilbake og andelen uslitte beiter har økt, særlig i østlig del av området. Dette innebærer at tilgangen på lavbeiteres-surser har økt mellom 1986 og 2005. Moskus er en innført art, og kunnskapen om hva som representerer beiteressurser for moskus er mer mangelfull enn for villrein. Tilgangen på bei-teressurser er mest kritisk på seinvinteren, når snømengdene er store og snøen kan være hard og ugjennomtrengelig. Rabbesivhei er et viktig seinvinterbeite. Andelen rabbesivhei i moskusens utbredelsesområde har økt mellom 1986 og 2005. Sauen slippes på beite i juni og beiteressurser for sau er generelt fordelt på fjellbjørkeskog under skoggrensa i første del av sesongen og fjellbeite i låg- og mellomalpin region utover sommeren og tidlig høst. Som-merbeiteressursen i fjellet overlapper delvis med sommerbeiteressurser for rein og moskus, men disse vegetasjonstypene dekker til sammen store arealer. Andelen vegetasjonstyper som representerer fjellbeiter for sau har vært stabil mellom de to tidspunktene. Det er regist-rert en klar økning av bjørkeskog. Dette skyldes trolig delvis metodiske forhold ved under-søkelsen, men kan også være et uttrykk for gjengroing av kulturlandskapet i fjelldalene. beiteressurs, Landsat Tematic Mapper, moskus, sau, Snøhetta, villrein, beitetakseringnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;135
dc.titleBeiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde. Kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satellittbildetolking og visuell punkttaksering fra helikopternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.source.issue135nb_NO
dc.identifier.cristin1451537
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
cristin.unitcode194,35,5,0
cristin.unitnameArtsdatabanken
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record