• Sårbarhet, off-grid og biobrensel-basert mikro CHP-anlegg, Høgskolen i Gjøvik 

      Eikerol, Magnar; Moe, Ivar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;6/2013, Research report, 2013)
      Man ser behov for å diskutere et elkraftsystem som ikke er så sårbart overfor vær og eventuelle klimaforandringer. Et elkraftsystem som baserer seg på et samlet overføringsnett for alle regioner er /vil bli voldsomt dyrt, ...