Show simple item record

dc.contributor.advisorLeikvam, Gunnar
dc.contributor.authorBøifot, Andreas
dc.contributor.authorHolck, Hans Henrik
dc.date.accessioned2016-11-23T18:08:25Z
dc.date.available2016-11-23T18:08:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422769
dc.description.abstractBakgrunnen for denne rapporten var en sterk interesse hos forfatterne for hvordan eiendomsutviklere samhandler med sine omgivelser. Etter diskusjoner med veileder, fattet vi interesse for temaet interessenthåndtering. Det ble diskutert hvordan tilnærmingen til dette fagfeltet er i praksis, og om eiendomsutviklerne benyttet seg av formelle prosesser og verktøy. Disse tankene ble etter hvert bearbeidet til en problemstilling: «Hvordan håndteres interessenter av eiendomsutviklere i tidligfasen av eiendomsutviklingsprosjekter?». Videre ble det utarbeidet tre forskningsspørsmål som skulle belyse problemstillingen. Disse forskningsspørsmålene var: «I hvilken grad benyttes formelle prosesser og verktøy for å håndtere interessentene i eiendomsprosjekter?», «Hvis formelle prosesser og verktøy ikke benyttes i interessenthåndteringen, hvilken tilnærming er det da som benyttes, og hvorfor?» og «Opplever eiendomsutvikleren at interessenthåndtering gir fordeler i prosjekter?». Metoden som ble brukt for å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene var litteraturstudie og semistrukturerte kvalitative intervjuer. Det ble til sammen gjennomført tolv dybdeintervjuer med informanter fra ulike eiendomsutviklere. Denne tilnærmingen er ikke egnet for å dra kausale sammenhenger, kun eventuelle samvariasjoner. Litteraturstudie ble gjennomført for å sørge for at forfatterne hadde den teoretiske ballasten som kreves for å skrive en slik rapport. Rapportens formål var å rette søkelys mot interessenthåndtering fra en eiendomsutviklers perspektiv. Med hensyn til oppgavens omfang, ble det gjort en avgrensning hvor vi kun ønsket å se på prosjekters tidligfase. For å undersøke hvordan eiendomsutviklere håndterer interessenter, ble det sett nærmere på i hvilken grad formelle prosesser og verktøy benyttes. Det ble avdekket at de fleste eiendomsutviklerne benytter en meget uformell tilnærming, uten utstrakt bruk av formelle verktøy. Rapporten har visst at eiendomsutviklerne går gjennom mange av de samme prosessene som beskrives av både Berland, Klakegg og Sefland (2014), Leikvam og Olsson (2014) og Caputo (2013), men ikke med samme grad av formalitet. VI Videre har rapporten undersøkt hvilken tilnærming som tas i bruk, dersom formelle prosesser og verktøy ikke benyttes. Det er og tatt stilling til hvorfor eventuelt andre tilnærminger benyttes. Det viktigste hjelpemiddelet for å både identifisere og analyser interessenter, har vist seg å være erfaring. Strategisk planlegging innenfor interessenthåndtering virker å være fraværende, og i stedet benyttes reaktive prosesser. Eiendomsutviklerne fokuserer også mye på valg av samarbeidspartnere i sine prosjekter. De fleste utviklerne var dyktige på den faktiske engasjeringen. De var villige til å gå i dialog og søkte felles løsninger. Dokumentering og rapportering var det derimot et fåtall av aktørene som praktiserte. Årsaken til dette kan være både manglende kunnskap, og få insentiver for implementering av formell interessenthåndtering. Til slutt har rapporten sett på hvilke fordeler eiendomsutviklerne opplever ved interessenthåndtering. Utviklerne som har eksperimentert med interessenthåndtering gjennom proaktiv planlegging og samarbeid, virker å se fordelene dette arbeidet kan gi. Her ble det avdekket at interessenthåndtering kan gi mer kostnadseffektive prosesser, kortere prosjektløp og bedre omdømme for virksomheten. Usikkerheten i prosjektene virker også å bli redusert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInteressenthåndtering i eiendomsbransjen.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record