Show simple item record

dc.contributor.advisorTosterud, Randi Beate
dc.contributor.authorKqiku, Linda
dc.contributor.authorMoen, Marte
dc.contributor.authorZhin, Berwary
dc.date.accessioned2016-09-08T07:10:26Z
dc.date.available2016-09-08T07:10:26Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405239
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes ikke eksakte tall på brukere av opioider i Norge, men på verdensbasis er det 32,4 millioner mennesker. Ut i fra disse tallene kan vi anta at dette er en pasientgruppe vi som kommende sykepleiere vil møte i vår arbeidsdag. I Norge har hele befolkningen lik rett på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Dette er noe som ikke stemmer med realiteten i dag, da rusavhengige er en gruppe som blir stigmatisert og møtt med dårlig holdninger av helsepersonell. Hensikt: Formidle betydningen av sykepleierens holdninger og hvordan det påvirker god smertebehandling blant opioidavhengige pasienter. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie med foretatt søk i helserelaterte databaser som; PubMed, Cinahl og SweMed+. Vi har i tillegg til faglitteratur funnet nyere forskning som belyser problemstillingen vår. Vi fant seks relevante vitenskapelige forskningsartikler og søkeordene som er brukt er: pain management, acute pain, sykehus, smerte, rusmisbrukere, substance abuse, opioid addiction, nurses, acute disease, substance, attitudes og substance use. Resultat: Forskning avdekker sykepleierens negative holdninger til pasienter med rusavhengighet og pasientene opplevde ofte å ikke bli trodd på når de rapporterte sin smerte. Rusavhengige opplever fortsatt å bli møtt med fordommer og stigmatiserende holdninger fra helsepersonell. Dette skaper mistillit mellom sykepleier og pasient, og påvirker smertebehandlingen. Manglende kunnskap om rusmisbruk og smerter er ofte årsaker til negative holdninger blant helsepersonell. Konklusjon: For at sykepleiere skal kunne bidra til god smertebehandling til rusavhengige pasienter må det holdningsendring og økt kunnskap til. Det må i tillegg legges større vekt på relasjonen mellom sykepleier og pasient.nb_NO
dc.description.abstractBackground: There are no exact figures on users of opioids in Norway, however worldwide the numbers of users are 32.4 million people. Based on these figures, we can assume that this is a patient group, which we upcoming nurses will face in our job. In Norway, the entire population has an equal right to good quality health care. This is something that does not match today’s reality, because addicts are a patient group who are stigmatized and faced with poor attitudes of health professionals. Purpose: Convey the importance of nurses´ attitudes and how it affects good pain treatment amongst opioid-addicted patients. Method: This thesis is a literature study conducted searches in health related databases such as: PubMed, Cinahl and SweMed+. In addition to the literature we have also found recent research that sheds light on our issue/topic. In total we found six relevant scientific research articles and the keywords used are; pain management, acute pain, hospitals, pain, addicts, substance abuse, opioid addiction, nurses, acute diseases, substance, attitudes and substance use. Result: Research reveals nurse´s negative attitude towards patients with substance/drug addictions/dependence and patients often experience not to be believed when they report their pain. Addicts still experience to be faces with prejudice and stigmatizing attitudes from health care professionals. This continues to create mistrust between nurses and patients and affect pain relief. The lack of knowledge about substance abuse and pain is usually due to negative attitudes amongst healthcare. Conclusion: In order for nurses to be able to contribute to good pain relief for addicted patients, the attitude must change and knowledge must be increased. In addition to that, a greater emphasis on the relationship between nurses and patients is in order.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectRusavhengignb_NO
dc.subjectHoldningnb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.subjectAddictsnb_NO
dc.subjectAttitudenb_NO
dc.subjectPainnb_NO
dc.titleSykepleieres holdninger til opioidavhengige pasienter med smerter.nb_NO
dc.title.alternativeNurses's attitudes towards opioid-addicted patients with pain.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record