Show simple item record

dc.contributor.advisorBalke, Cathrine
dc.contributor.authorLien, Kine Holm
dc.contributor.authorMyhre, Martine
dc.contributor.authorThomlevold, Cathrine
dc.date.accessioned2016-09-01T09:37:27Z
dc.date.available2016-09-01T09:37:27Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403336
dc.description.abstractInnledning Type 1 diabetes mellitus er hyppigst utbredt blant barn (Sagen 2011), og i Norge er det over 300 barn som får diagnosen hvert år (Barn og diabetes 2015). For at barnet skal opprettholde egenomsorg ved nyoppdaget T1DM er det viktig at barnets nye behov blir dekket (Grønseth og Markestad 2013) Hensikt Hensikten til studien er å finne ut hvilke tiltak sykepleier kan utøve for å fremme egenomsorg hos barn med nyoppdaget type 1 diabetes mellitus. Metode Litteraturstudie som metode er anvendt og systematisk litteratursøk er foretatt for å finne relevante studier i databasene Cinahl Complete og PubMed. Totalt syv studier er valgt. Resultat I studiene ble det trukket frem flere viktige elementer som var av betydning for å fremme egenomsorg hos barnet. Barna trengte god diabetesopplæring, kunnskap om sykdommen og informasjon om forløpet og behandlingen. Måten sykepleier kommuniserte og samarbeidet med barnet og hvordan barnet ble inkludert i behandlingen var av stor betydning for barnets forståelse av sykdommen. Støtten fra foreldrene under sykehusoppholdet var viktig or at barnet skulle mestre sin nye situasjon. Konklusjon: Sykepleiers kunnskap og kompetanse, undervisning, veiledning og opplæring om type 1 diabetes mellitus, kommunikasjon og inkludering av barnet i behandlingen og støtte fra foreldrene er de viktigste elementene for å fremme egenomsorg hos barnet. For at barnet skal oppnå egenomsorg ved nyoppdaget diabetes er det viktig at sykepleier lærer barnet til å mestre den nye situasjon og bli selvstendig.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction Type 1 diabetes mellitus is commonly prevalent among children (Sagen 2011), and in Norway more than 300 children gets diagnosed every year (Barn og diabetes 2015). For a child to maintain self-care by newfound type 1 diabetes mellitus it is important that the child’s needs are covered (Grønseth og Markestad 2013). Purpose The purpose of this study is to find out which measures a nurse can execute to promote self-care in children with newfound type 1 diabetes mellitus. Method Literature study method is used and systematic literature search has been used to find relevant studies in the databases Cinahl Complete and PubMed. A total of seven studies have been chosen. Results These studies have highlighted several important elements, which was of importance in promoting self-care in children. The children needed diabetes education, knowledge about the disease and information about the progress and the treatment. The way the nurse communicated and cooperated with the child and how the child was included in the treatment was of great importance for the child’s understanding of the disease. The support from the parents under the hospitalization was important for the child in order to cope with their new situation. Conclusion The nurse’s knowledge and competence, education, guidance and training for type 1 diabetes mellitus, communication and inclusion of the child in the treatment and the support from the parents are the most important elements in promoting self-care in the child. For the child to achieve self-care with newfound diabetes it is important that the nurse teaches the child to cope with the new situation and to become independentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSelf-carenb_NO
dc.subjectChildnb_NO
dc.subjectDiabetes Mellitusnb_NO
dc.subjectDiabetesnb_NO
dc.subjectBarnnb_NO
dc.subjectUngenb_NO
dc.titleEgenomsorg hos barn med nyoppdaget type 1 diabetes Mellitusnb_NO
dc.title.alternativeSelf-care in children with newfound type 1 diabetes mellitusnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record