Show simple item record

dc.contributor.advisorBjörk, Evastina
dc.contributor.authorBekkelund, Susanne
dc.contributor.authorKloppen, Guri
dc.date.accessioned2016-08-31T12:44:07Z
dc.date.available2016-08-31T12:44:07Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403158
dc.description.abstractPsykiske lidelser er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Det finnes god dokumentasjon på at fysisk aktivitet påvirker den psykiske helsen ved å redusere stress, gi mer energi, samt at den bedrer forholdet til egen kropp. Fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge utvikling av psykiske lidelser, og samtidig være en del av behandlingsforløpet. Målet med denne studien er å undersøke hvordan ergoterapeuter bruker sin kompetanse til å motivere pasienter med psykiske lidelser til fysisk aktivitet som en del av behandlingsforløpet. Det empiriske materialet er samlet inn ved kvalitative forskningsintervjuer. Utvalget av informanter inkluderer fire ergoterapeuter som arbeider innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Studien er analysert gjennom Kvale og Brinkmann sin meningsanalyse. Resultatene i studien viser at ergoterapeutisk kompetanse i form av kartlegging, tilrettelegging og gradering av aktivitet bidrar til motivasjon ved at pasientens ressurser blir sett, samt at de blir deltakende i egen behandling. Funn i studien viser at å motivere pasienter til fysisk aktivitet er utfordrende, dette indikerer et behov for bevisst bruk av motivasjonsstrategier. Videre indikerer funnene at det ikke er mangel på tilbud om fysisk aktivitet, men at personalets engasjement og motivasjon påvirker motivasjonsarbeidet.nb_NO
dc.description.abstractMental disorders are among the biggest health challenges in Norway today. There is good evidence that physical activity affects the mental health by reducing stress, provide more energy, and that it improves the perception of their body image. Physical activity can help to prevent the development of mental disorders, and to be a part of treatment. The aim of this study is to examine how occupational therapists use their expertise to motivate patients with mental disorders to physical activity as part of treatment. The empirical data is conducted through qualitative research interviews. The range of informants includes four occupational therapists working within specialist services in Norway. The study is analyzed through Kvale and Brinkmann’s guidelines for meaning analysis. The results of the study show that occupational therapy expertise in the form of mapping, preparation and grading of activity contributes to motivation in which the patient's resources become clear, and they participate in their own treatment. Findings show that to motivate patients to exercise is challenging, this indicates a need for deliberate use of motivational strategies. Furthermore, the findings indicate that there is no shortage of offers for physical activity, but the staff's commitment and motivation affects the motivational work.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectPsykiske lidelsernb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectErgoterapautisk kompetansenb_NO
dc.subjectErgoterapinb_NO
dc.subjectPhysical activitynb_NO
dc.subjectMental Healthnb_NO
dc.subjectMotivationnb_NO
dc.subjectOccupational expertisenb_NO
dc.titleMotivasjon til fysisk aktivitet blant mennesker med psykiske lidelsernb_NO
dc.title.alternativeMotivation for physical activity among people with mental disordersnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record