Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøyrvik, Jens Olgard Dalseth
dc.contributor.authorSoløy, Lisa
dc.date.accessioned2016-06-06T08:43:48Z
dc.date.available2016-06-06T08:43:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391423
dc.description.abstractMye av organisasjons- og ledelseslitteratur fokuserer på endringer. Både behovet for endring, så vel som organisasjoners evne til tilpasning og endring, og ikke minst leders styring av endring. De Wit og Meyer (2010) hevder at det i dagens utvikling ikke er spørsmål om man skal endre seg, men hvor, hvordan og i hvilken retning man skal endre seg i. Det kan virke som at organisasjoner må være i en stadig endring for å overleve. Meyer og Stensaker (2011, s. 13) mener at ansatte i organisasjoner i dag ikke bare må forholde seg til én og én endring, men til mange endringer som skjer simultant, der de endringene de igangsetter ikke nødvendigvis blir fullført før nye initieres. Etter min oppfatning kan det virke som at endring er en strategi for å møte en stadig økende konkurranse. Jeg stiller imidlertid spørsmålstegn ved i hvilken grad disse endringer er gjennomtenkte, og om noen organisasjoner kunne gjort mer for å involvere de ansatte, på alle nivå i organisasjonen, i endringsprosessene. Jeg har tidligere vært ansatt ved organisasjonen Sats og den ble derfor et naturlig utgangspunkt for mitt studie, da jeg har noe innsikt i hvordan denne organisasjonen er bygd opp. Sats er preget av å være en ”top-down”- strukturert organisasjon med mange endringer,og inkluderingen av de ansatte er etter min erfaring liten i de aller fleste prosesser. Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan Sats som organisasjon inkluderer sine ansatte i endringsprosser per i dag, samt å eventuelt komme med forslag til forandringer eller alternativer til dagens praksis. Jeg ønsket først og fremst å finne ut hvordan dette påvirker de ansatte, og problemstillingen ble derfor som følger: Hvordan påvirker ”top-down”-styrt endringsfokus ansattes opplevelse av egen arbeidshverdag? - Hvordan innføres endringer? - Hva kan eventuelt gjøres annerledes for å i større grad involvere de ansatte? For å kunne besvare denne problemstillingen og delspørsmålene valgte jeg både å fordype meg i aktuell forskning og faglitteratur, samt å gjennomføre dybdeintervjuer av ansatte i Sats. Jeg fant mye interessant forskning på temaer som organisasjon og medarbeiderdrevet utvikling, samt litteratur om organisasjon og endringer. Dybdeintervjuene gav meg videre et innblikk i de ansattes opplevelse av endringsfokuset i organisasjonen. Resultatet av intervjuene, samt fordypingen i litteraturen gav meg en god innsikt i hvordan store organisasjoner som Sats utfører endringer, og delvis hvorfor det gjøres på denne måten. Dette gav meg videre et godt utgangspunkt for diskusjon og forslag til forbedringer og alternativer til dagens praksis.Flere av informantene mine utrykte at de ikke ble involvert i de endringene som innføres i organisasjonen, men at de heller fikk informasjon om hvordan de skulle gjennomføre endringene etter bestemmelsene var tatt. Dette var ikke noe informantene mine i stor grad hadde reflektert over og med få unntak mente de ikke at dette var et problem for dem i arbeidshverdagen. Det kom imidlertid frem at flere av informantene heller ikke var engasjert i arbeidsplassen sin, men kun var ute etter en jobb mens de for eksempel studerte. Dette mener jeg kan være en av grunnene til at Sats er blitt en organisasjon med stort gjennomtrekk av ansatte. Det er min faglige mening at ved å inkludere de ansatte i større grad, ved å lytte til og være mer mottakelig for tilbakemeldinger og ideer fra dem, vil ledelsen i større grad få arbeidsvillige ansatte som yter sitt beste, til det beste for organisasjonen og for å bedre kunne møte kundenes behov. Mitt studie viser at Sats har et forbedringspotensial når det gjelder å inkludere de ansatte i endringsprosesser, både når det kommer til store endringer og når det kommer til daglige gjøremål. Samtidig mener jeg organisasjonen kan bli mer målrettet når det gjelder kostnadsstyring. Ett av mine forslag til forbedringer av involvering av de ansatte er derfor at Sats burde ta seg råd til å opprette prosjekter hvor de ansatte kan styre noe av utviklingen innenfor gitte rammer i en gitt tidsperiode. Etter min mening og vurdering kan dette føre til at de ansatte jobber i organisasjonen lenger enn det de gjør per i dag, da det kan gi flere muligheter for karriere, større trivsel eller føre til at de ansatte vurderer dette som en arbeidsplass hvor de virkelig ønsker å bidra. Dette vil være til Sats beste da ”mennesket er bedriftens viktigste ressurs”.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMedarbeiderdrevet utvikling i organsisasjonen satsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel