Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Jon Sletten
dc.date.accessioned2015-10-23T11:55:25Z
dc.date.available2015-10-23T11:55:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357915
dc.description.abstractForskning på motivasjon har lenge vært sentralt for å forstå ulik atferd hos barn og unge i skolen. I kroppsøvingsfaget legges det opp til at elevene skal kunne samhandle for å styrke egen og andres kompetanse innen en rekke aktiviteter, og Utdanningsdirektoratet setter mål om at elevene skal oppleve livslang bevegelsesglede. I denne studien er målet å belyse elevenes motivasjonsmønstre gjennom bruk av kvalitative intervjuer. Målperspektivteori (Nicholls, 1984) er en sosial-kognitiv motivasjonsteori som legges frem i kapittel 2. Teorien legger til grunn at mennesker motiveres ut i fra ønsket om å demonstrere kompetanse eller ønsket om å unngå og demonstrere inkompetanse i prestasjonssituasjoner. En viktig del av teorien er at oppfatninger av ferdigheter ser ut til å utvikles med alderen (Nicholls, 1989). Derfor har det vært interessant å se på utvikling av motivasjonsmønstre hos elever i 5.klasse, 9.klasse og 2.klasse på videregående (vg2). I kapittel 3 legges det frem tidligere forskning som kan bidra til å belyse dette. En hovedforskjell mellom denne studien og det materialet som allerede foreligger er den metodiske tilnærmingen. I denne studien er det brukt kvalitative intervjuer for å belyse problemstillingen, og i kapittel 4 vil det foreligge en gjennomgang av de metodiske valgene. I dette kapittelet vurderes datamaterialets pålitelighet og gyldighet. Her vil egen subjektivitet diskuteres for å avdekke eventuelle påvirkninger på studiens funn. Det vil videre gjøres etiske betrakninger. Dette er spesielt viktig ettersom flere av informantene er unge barn. Av datamaterialet kom det frem at noen 5.klassinger viser en mer udifferensiert forståelse av forholdet mellom innsats og ferdigheter, men at de delvis forstår at disse dimensjonene står i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre. Alle elevene i denne studien betrakter innsats som svært viktig i læringssituasjoner, og 5.klassingene ser ut til å mene at høy innsats er et bevis på høy kompetanse. De eldre elevene betrakter i større grad innsats som et verktøy som kan forbedre eller begrense prestasjoner, men elevene viser ulike motivasjonsmønstre avhengig av deres subjektive teori om ferdighet, målperspektiv og oppfattet læringsklima. Ulike motivasjonsmønstre kan delvis forklares gjennom elevenes alder og delvis som et resultat av oppfattet læringsklima. Kunnskap om målperspektivteori for lærere kan være viktig for å legge til rette for at elevene skal kunne realisere målet om livslang bevegelsesglede.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleUtvikling av motivasjonsmønstre i kroppsøving : en kvalitativ studie av elevenes opplevelser for å forstå ulik motivasjon på tvers av aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record