Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorHald, Sara Jenny Katrine
dc.date.accessioned2015-10-06T07:43:39Z
dc.date.available2015-10-06T07:43:39Z
dc.date.created2014-12-11
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:12151
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2351949
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt utført kartlegging av innhold av elementer og oppløst organisk materiale (DOC) i Bayelva på Svalbard. I tillegg har Londonelva og fire mindre elver som renner ned fra Lovenbreene, Pedersenbreen og Botnfjellbreen også blitt prøvetatt. Parametere som ledningsevne, redokspotensiale, løst oksygen, turbiditet, pH og temperatur ha også blit målt. Prøvetakingen foregikk i to perioder, der første periode var i juni/juli og andre periode var i august. Alle vannprøver ble tatt manuelt, filtert med 0,45 μm filter og analysert med HR-ICP-MS. Resultatene viser generelt lave konsentrasjoner av oppløste spormetaller i alle elvene og spormetallene er i samme konsentrasjonsområde som i tidligere studier. Det ble målt signifikant høyere verdier av kvikksølv, bly, kobber, kadmium, sink og nikkel i prøvene tatt i første periode. Denne trenden ble observert i alle elvene og kan knyttes til snøsmeltingen på våren. Blant annet hadde kvikksølv en gjennomsnittkonsentrasjon på 0,00405 μg/l i første periode og 0,00250 μg/l i andre periode. Dette tilsvarer en nedgang på 38,3 %. Det er mulig at AMD episoder på våren fører til avsetting av Hg på snøen og at dette bidrar til konsentrasjonene i første periode. Smeltevann i nedbørsfeltet vil også kunne transportere med seg metaller fra mineraljord og jordvann, som igjen vil føre til høyere konsentrasjoner av metaller i vannfasen. I elvene fra Lovenbreene, Pedersenbreen og Botnfjellbreene ble det målt spesielt høye verdier av kobber i første periode. Dette kan knyttes til geologien i området. Innhold av oppløst organisk materiale er lavt, men øker betraktelig i andre periode. Generelt er innhold av oppløst organisk materiale høyere enn verdier funnet i tidligere studier. Det er mulig at DOC-konsentrasjonene i første periode skyldes en fortynningseffekt som følge av smelteperioden. I Bayelva ble det funnet signifikant positive korrelasjoner mellom aluminium og jern, og mellom bly, sink, kobber og tinn. Korrelasjon mellom metaller er en indikasjon på felles kilde, geokjemiske egenskaper eller transportmekanisme. Ingen korrelasjon ble funnet mellom DOC og spormetaller.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning med master i realfag, Matematikk og kjemi
dc.titleKartlegging og studie av metaller og naturlig organisk materiale i elver på Svalbard
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber146


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record