Show simple item record

dc.contributor.authorLædre, Olanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:25:05Z
dc.date.available2014-12-19T11:25:05Z
dc.date.created2006-09-06nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier125989nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-8042-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231308
dc.description.abstractBoth national and international literature indicate that effiency and productivity in building and construction projects can be optimized. The literature also indicate that the reasons for selections in the front-end of projects can be evaluated more thoroughly, since they have large impact on both the execution and the result of a project. The owner of a project can use front-end assessments when selecting contract strategy, since they contribute to clarify the purposes, define the framework and explain the uncertainty in the project. The contract strategy consists of selection of prequalification, selection criteria, contracting method, work descriptions, contract model, contract type, incentives and contract regulations. What contract strategy that suits a project will depend on several parameters. The main objective of the research work was to reveal how results from front-end assessments can be used to optimize selection of contract strategies for single projects. Other objectives was to evaluate which front-end assessments that influence on selection of contract strategy, what else that influences this selection and what is recommended practice for it. One objective was to find out which contract strategies public owners select in their projects. The last three objectives dealt with recommendations of which information front-end assessments should give, which methods for front-end assessments that are applicable and how such assessments can be used to optimize selection of contract strategies. The two first hypothesises formulated in advance of the research work were that public owners select contract strategy in building and construction projects on basis of former experiences and that they do not select according to recommended practice. The third hypothesis was that front-end assessments give parameters that are necessary for selection of contract strategy according to recommended practice. The empirical material is mainly gathered through literature studies, a documentation study and tape recordings from semi-structured interviews. The research approach is based on an overweight of qualitative methods, an intension to suggest actions and a deductive way of thinking. The selection of cases and respondents has mainly been strategic. Both information from front-end assessments, other project specific information and general information will influence on what contract strategy the owner should select for the project. There are two extremes as far as contract strategy is concerned. The owners can transfer all the responsibility for the uncertainty to the contractors, or they can keep it. Between these extremes there are all the other contract strategies with various combinations of instruments for selection of contractor, instruments for dividing responsibility and instruments for the process. In 20 of the 22 examined governmental projects the contract strategies had large similarities. The last two projects were pilots for a Public Private Partnership model, where selections of contract strategies were based on terms set by the Norwegian Storting. The trend was that the examined public owners selected contract strategies were they kept much of the responsibility for the uncertainty. The documentation from the 20 projects did not always verify that the selection of contract strategy was based on information from front-end assessments. However, some of the assessments gave more gainful information than the others. The reason for selection of contract strategy in three of the 22 projects were more thoroughly examined through interviews with key personnel. These interviews gave, in combination with a literature study, information on how spesific and general information about a project should influence on selection of contract strategy. The contract strategies have two extremes, where maximum responsibility and steering possibility is transferred to the contractor or kept by the owner. In Public Private Partnership projects the owner transfers the responsibility for financing and operation, but except from that there are many similarities with the contract strategy where the owner transfers a maximum of the responsibility to the contractor. The hypothesis that public owners select contract strategy on basis of former experiences is not quite right, since there are more parameters that decides these choices. Another conclusion is that the selection of contract strategy often accord with recommended practice from literature, but that does not happen in all the examined projects. The hypothesis about front-end assessments giving necessary parameters for selecting contract strategy is right, but at the same time the owner need to know more parameters than those given by the front-end assessments. During the research work five academic papers were published. This thesis is a superstructure based on empirical datas, discussions and conclusions in these papers. The papers are independent, written in English and adapted to an international reading audience. Because public owners in Norway use characteristic contract regulations, the content in this thesis will be of most interest for readers confident with the Norwegian language.nb_NO
dc.description.abstractBåde nasjonal og internasjonal faglitteratur inneholder en erkjennelse av at produktiviteten og effektiviteten i bygg- og anleggsprosjekt har et forbedringspotensial. Videre har litteraturen en erkjennelse av at det kan være en løsning å vurdere valgene som blir gjort i tidligfasen av prosjekt grundigere, siden disse har stor påvirkning på både gjennomføringen og sluttresultatet. Byggherren kan bruke metoder for tidligfasevurderinger ved valg av kontraktstrategi, siden de blant annet kan bidra til å definere rammene, klarlegge usikkerheten og avklare målene for prosjektet. Kontraktstrategien består av valg av eventuell prekvalifisering, tildelingskriterier, kontraheringsform, ytelsesbeskrivelser, avtaleform for prosjekteringsfasen, entrepriseform, kontraktstype, insentiver og kontraktsbestemmelser. Hvilken kontraktstrategi som passer for et prosjekt vil være avhengig av flere forhold. Hovedproblemstillingen for arbeidet har vært å avklare hvordan resultatene fra tidligfasevurderinger kan benyttes til å velge de mest formålstjenlige kontraktstrategiene i hvert enkelt prosjekt. Delproblemstillingene har blant annet handlet om å vurdere hvilke tidligfasevurderinger som påvirker valg av kontraktstrategi, hva annet som påvirker dette valget og hva som er anbefalt praksis for valg kontraktstrategier. En delproblemstilling handlet om hvilke kontraktstrategier offentlige byggherrer velger for sine prosjekt. Andre delproblemstillinger handlet blant annet om å anbefale hvilken informasjon tidligfasevurderinger bør gi, hvilke metoder for tidligfasevurderinger som er praktisk anvendbare og hvordan tidligfasevurderinger kan brukes for å velge de mest formålstjenlige kontraktstrategiene. De to første hypotesene som ble formulert i forkant av forskningsarbeidet var at offentlige byggherrer velger kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt etter sedvane og at de ikke velger i samsvar med anbefalt praksis. Den tredje hypotesen var at tidligfasevurderingene gir informasjon som er nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis. Det empiriske materialet er i hovedsak hentet fra litteraturstudier, et dokumentasjonsstudium og båndopptak fra semi-strukturerte intervjuer. Tilnærmingen til problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet bærer preg av kvalitative metoder, en intensjon om å foreslå tiltak og en overvekt av deduktiv tenkemåte. Valgene av case og intervjuobjekter har stort sett vært strategiske. I forhold til valg av kontraktstrategi så vil både informasjon fra tidligfasevurderinger, annen prosjektspesifikk informasjon og generell informasjon virke inn på hva som er mest gunstig valg. Når det gjelder hva som er mest formålstjenlig kontraktstrategi så er det to ytterpunkter. Enten kan byggherrene overføre alt ansvaret for usikkerheten og alle styringsmulighetene til leverandøren, eller så kan de beholde det. Mellom disse to ytterpunktene finnes det kontraktstrategier med ulike kombinasjoner av virkemidlene for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for prosess. Av de 22 prosjektene som ble undersøkt i dokumentasjonsstudiet hadde 20 kontraktstrategier med store likhetstrekk. De to andre undersøkte prosjektene var pilotprosjekt for Offentlig Privat Samarbeid (OPS), og der var Stortinget pådriver for valg av kontraktstrategi. Trenden var at de undersøkte, statlige byggherrene beholdt mye av ansvaret for usikkerheten i prosjektene gjennom sine valg av kontraktstrategier. I dokumentasjonen fra de 20 prosjektene var det ikke alltid at det kom fram at informasjonen fra metodene for tidligfasevurderingene avgjorde valg av kontraktstrategi. Informasjonen fra noen av metodene var mer anvendbare enn informasjonen fra andre. Bakgrunnen for valg av kontraktstrategi i de 22 prosjektene ble undersøkt nærmere gjennom intervju med nøkkelpersoner fra tre av prosjektene. Disse intervjuene ga i kombinasjon med et litteraturstudium grunnlag for å si hvordan både den prosjektspesifikke og generelle informasjonen om et prosjekt bør påvirke valget av kontraktstrategi. Kontraktstrategiene har to ytterpunkter, der maksimalt med ansvar og styringsmuligheter enten er plassert hos leverandøren eller hos byggherren. I OPSprosjekt overfører byggherren ansvaret for finansiering og drift etter ferdigstillelse, men ellers er mye likt med kontraktstrategien der byggherren overfører maksimalt med ansvar for usikkerheten og styringsmulighetene. Hypotesen om at offentlige byggherrer velger kontraktstrategi etter sedvane stemmer ikke helt, siden det er flere forhold som avgjør disse valgene. En annen konklusjon er at valg av kontraktstrategi skjer delvis i samsvar med anbefalt praksis i litteraturen, men at det ikke skjer i alle de undersøkte prosjektene. Hypotesen om at tidligfasevurderinger gir informasjon som det er nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi stemmer, men samtidig må byggherren ha mer informasjon enn det tidligfasevurderingene gir. I løpet av forskningsarbeidet er det publisert fem vitenskapelige artikler. Avhandlingen er en overbygning av artiklene som sammenstiller dataene, drøftingene og konklusjonene. De fem artiklene står på egne ben, er skrevet på engelsk og er forsøkt tilpasset et internasjonalt publikum. Siden norske, offentlige byggherrer må forholde seg til særegne kontraktstandarder er nok innholdet i avhandlingen av størst interesse for lesere som behersker norsk.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherFakultet for ingeniørvitenskap og teknologinb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:140nb_NO
dc.relation.haspartLædre, Ola; Samset, Knut; Torp, Olav. Managing the front-end of projects - A bibliographic guide. , 2003.nb_NO
dc.relation.haspartLædre, Ola; Dalen, Dag Morten. Incentives in public investment projects. , 2004.nb_NO
dc.relation.haspartLædre, Ola; Austeng, Kjell; Haugen, Tore; Klakegg, Ole Jonny. Procurement routes in public building and construction projects. Journal of Construction Engineering and Management. 132(7): 689-696, 2006.nb_NO
dc.titleValg av kontraktsstrategi i bygg- og anleggsprosjektnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber175nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologinb_NO
dc.description.degreedr.ing.nb_NO
dc.description.degreedr.ing.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record