Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWedvik, Marteno_NO
dc.contributor.authorSolbakken, Monicano_NO
dc.date.accessioned2013-07-22T11:17:02Z
dc.date.available2013-07-22T11:17:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144555
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Keisersnitt er et hyppig utført inngrep på en operasjonsavdeling. Som operasjonssykepleiere kommer vi til å delta på dette inngrepet. Postoperative infeksjoner er en vanlig komplikasjon i forbindelse med keisersnitt. Siden vi har en innfeksjonsforebyggende funksjon på operasjonsavdelingen, ønsker vi å se nærmere på tiltak som kan redusere infeksjoner. I den forbindelse har vi valgt å se nærmere på vaginalvask før keisersnitt som en infeksjonsforebyggende prosedyre. Metode: Vi har foretatt et litteraturstudie, basert på kvantitative forskningartikler. Resultat: Vi har funnet flere utenlandske forskningsartikler, men ingen norske. De fleste artiklene viste til at vaginalvask før keisersnitt har en forebyggende effekt på postoperativ endometritt, særlig når det foreligger ruptert forsterhinne, eller når kvinnen er i fødsel. Konklusjon: Ut ifra informasjonen vi har innhentet, konkluder vi med at vaginalvask med povidone-iodine rett før keisersitt er med på redusere faren for utvikling av postoperativ endometritt, men det har vist liten effekt på reduksjon av sårinfeksjoner. Som flere av artiklene presiserer, er det behov for mer forskning på vaginalvask som infeksjonsforebyggende tiltak før keisersnitt.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Caesarean section is a frequently performed procedure in surgry. As operating room nurses, we will participate in this procedure. Postoperative infection is a common complication associated with cesarean section. Since we have a preventive function in the operating room, we want to look into measures to reduce infections. In this context, we have chosen to examine vaginal wash prior cesarean as a preventive procedure. Method: We performed a literature study, based on quantitative research articles. Results: We found several foreign research papers, but no Norwegian research. Most articles showed that vaginal wash prior cesarean have a preventive effect on postoperative endometritis, especially when there is ruptured fetal membrane, or when the woman is in labor. Conclusion: Based on the information we have gathered, we are concluding that vaginal washing with povidone-iodine immediately before cesarean section helps reduce the risk of developing postoperative endometritis, but it has shown little effect on the reduction of wound infections. As several of the articles points out, there is a need for more research on vaginal washing as a preventive measure before cesarean section.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkeisersnittno_NO
dc.subjectvaginalvaskno_NO
dc.subjectinfeksjonno_NO
dc.subjectoperasjonssykepleieno_NO
dc.titleBidrar vaginalvask før keisersnitt til å redusere postoperative infeksjoner, og er det i så fall mulig å inkludere vaginalvask før keisersnitt som en preoperativ prosedyre på operasjonssuten?no_NO
dc.title.alternativeDoes vaginal wash prior cesarean delivery contribute to reduce postoperative infections, and is it in this case possible to include vaginal wash prior cesarean section as a preoperative procedure in the operating room?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::General surgery: 780no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber39no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel