Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Siv
dc.contributor.authorStorengen, Eli
dc.date.accessioned2013-06-20T07:34:02Z
dc.date.available2013-06-20T07:34:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144543
dc.description.abstractNORSK: Hensikten med oppgaven er å belyse forskningsresultater angående kunnskap som intensivsykepleier trenger for å utføre daglig vekking av sedert respiratorpasient. Metoden vi har valgt er litteraturstudie. Pensum, selvvalgt litteratur, forskning og egne erfaringer er lagt til grunn i fordypningsoppgaven. Litteraturen er hentet fra anerkjente databaser. Resultatet viser at daglig vekking av respiratorpasienter gir kortere liggetid på respirator, liggetid i intensivavdelingen og dermed mindre kompilasjoner hos respiratorpasienten. Men at det trengs opplæring og oppfølging for å få dette implementert i intensivavdelinger. Resultatene sier også at Norge henger noe etter i innføringen av daglig vekking ved intensivavdelinger. Vi ønsket også å se på hvilke kunnskap intensivsykepleieren trenger angående sederingsprotokoll, sedering og smertelindring, pasientopplevelser og pasientbevissthet i forbindelse med det å bli vekket daglig med respiratorbehandling. Konklusjonen her må bli at forskning viser at bruk av verktøy til å vurdere pasientens sedasjonsnivå, smertenivå og bevissthetsnivå er nyttig fordi sykepleierne blir mer bevisste i forhold til sine observasjoner og handlinger. Det fører også til at pasienten får det bedre med hensyn til smerter, søvn og gir pasienten mulighet til å være mer deltagende i behandlingen. Ved daglig vekking øker muligheten for å oppdage delirium som viser seg å være underdiagnostisert i intensivavdelinger. Det anbefales å innføre daglig vekking som en prosedyre i intensivavdelinger. Det kan virke som om kunnskapsbaserte prosedyrer og det å jobbe systematisk har stor betydning, også med tanke på antall døgn på respirator og liggetid i intensivavdelingen.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The purpose of the study was to examine research findings regarding what knowledge intensive care nurses need in order to perform daily awakening of the sedated patient on ventilator. The method we have chosen is a study of existing literature. Recommended reading, self-selected reading, research and personal experiences are assumed for the in-depth project. The literature is sourced from reputable databases. Results show that the daily awakening of ventilated patients shortens the length of mechanical ventilation and the length of stay in intensive care, and therefore less compilation for the ventilator patient. However it requires training and supervision to get this implemented in ICUs. The results also indicate that Norway lags somewhat behind the introduction of daily awakening in the ICU. We also wanted to examine the knowledge the intensive care nurse needs regarding sedation protocol, sedation and analgesia, patient experience and patient awareness associated with being awakened daily with mechanical ventilation. Conclusion: Research shows that the use of tools to assess the patient's level of sedation, pain level and level of consciousness are useful because nurses become more aware of their observations and actions. It also means that the patient gets more relief with regard to pain and sleep, and this allows the patient to be more participatory in treatment. Daily awakening also increases the ability to detect delirium, something that turns out to be underdiagnosed in the ICUs. It is recommended to introduce daily awakening as a procedure in intensive care units. It appears that the knowledge-based procedures and working systematically are very important, with respect to the number of days of mechanical ventilation and length of stay in the intensive care.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectintensivsykepleieno_NO
dc.subjectrespiratorbehandlingno_NO
dc.subjectsederingno_NO
dc.titleDaglig vekking: hvilke kunnskap trenger intensivsykepleier for å utføre daglig vekking av sedert respiratorpasient?no_NO
dc.title.alternativeWhat knowledge is required of intensive nurses to perform daily awakening of a sedated patient on ventilator?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::General surgery: 780no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record