Show simple item record

dc.contributor.authorSvarthaug, Lars Aune
dc.date.accessioned2013-01-31T10:41:41Z
dc.date.available2013-01-31T10:41:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143712
dc.description.abstractNORSK: Helsetjenesten har krav om å levere tjenester som er kunnskapsbasert. Lite er kjent om kunnskapsbasert praksis blant anestesisykepleiere. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke norske anestesisykepleieres bruk, holdning til og kjennskap til kunnskapsbasert praksis, og å undersøke anestesisykepleiernes bruk av ulike kunnskapskilder. Metode: Tverrsnittstudien ble gjennomført i 2010, og et spørreskjema med to anerkjente instrumenter, Evidence-Based Practice Questionnaire og Research Utilization Questionnaire, samt en egenutviklet spørsmålsmatrise for bruk av kunnskapskilder ble sendt ut til alle anestesisykepleiere i et norsk helseforetak. Deskriptiv statistikk og inferensanslyser er benyttet for å beskrive resultatet. Studien fikk en svarprosent på 52% (n=55). Resultater: Anestesisykepleiere har en positiv holdning til kunnskapsbasert praksis, men oppgir å ha lite kunnskap om og lave instrumentelle ferdigheter i å finne og vurdere forskning. De er imidlertid positive til å evaluere og endre egen praksis. Anestesisykepleierne anvender brukerkunnskap i møtet med pasienten, og foretrekker erfaringsbasert kunnskap og kolleger framfor forskningsbasert kunnskap. Skriftlige prosedyrer benyttes i stor grad. Konklusjon: Anestesisykepleierne har et godt grunnlag for å bygge en kunnskapsbasert praksis på systemnivå, gjennom kunnskapsbasering av prosedyrer og retningslinjer. Den enkelte anestesisykepleier bør lære å vurdere og benytte kunnskapsbaserte prosedyrer heller ennå lære litteratursøk og kritisk vurdering av forskningsartikler.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: There is an increasing demand on Health services to deliver evidence-based healthcare. Little is known regarding evidence-based practice among Nurse anesthetists. Aim: The aim of this study is to investigate Norwegian Nurse a+nesthetists practice, attitudes and knowledge/skills associated with evidence-based practice. Methods: A descriptive, cross-sectional survey was conducted among Nurse Anesthetists in a Norwegian health thrust in 2010, using two validated questionnaires and a researcher-developed questionnaire to measure the use of different sources of knowledge. Results: Nurse anesthetists have a positive attitude towards EBP, but have little knowledge and lack of skills in finding and assessing evidence. Nurse Anesthetists use knowledge about the individual patient, and prefer to base their actions on their clinical experience and colleagues rather than research-based evidence. Written clinical guidelines are being used to a great extent. Conclusion: The positive attitude towards EBP and extensive use of local practice guidelines creates a solid platform for an evidence-based practice through implementation of evidence-based guidelines. Nurse Anesthetists needs to learn to asses and apply evidence-based guidelines, systematic reviews and clinical decision support systems, rather than searching and assessing primary studies.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkunnskapsbasert praksisno_NO
dc.subjectanestesisykepleieno_NO
dc.subjectforskningno_NO
dc.titleKunnskapsbasert praksis blant anestesisykepleiere i et norsk helseforetakno_NO
dc.title.alternativeEvidence-Based Practice among nurse anesthetists in a Norwegian health trustno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.source.pagenumberIV, 69no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record