Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugom, Jon Viktor
dc.date.accessioned2012-10-18T07:15:05Z
dc.date.available2012-10-18T07:15:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143706
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Enkeltstudier har vist redusert hjertestansforekomst og sykehusdødelighet etter innføring av Mobile Akutt- Team, MAT. Når og hvor mye MAT blir brukt, vil avhenge av legers og sykepleieres erfaringer med denne teamløsningen, og hvilke holdninger de har til systemet.. Hensikt: Hensikten med denne studien var å kartlegge sykepleiernes erfaringer og holdninger til MAT ved medisinske og kirurgiske sengeposter. Metode: Det er gjort en tverrsnittsstudie av et utvalg på 75 sykepleiere på et sykehus i Norge. Et australsk spørreskjema brukt i 3 studier tidligere, ble oversatt til norsk og brukt i en spørreundersøkelse sommeren 2011. Databearbeidingen er framstilt med deskriptiv og analytisk statistikk. Tilleggsopplysningene er bearbeidet ved deduktiv innholdsanalyse. Resultat: Sykepleierne har positive erfaringer og holdninger til systemet, de ser på det som enkelt og effektivt, og er fornøyd med samarbeidet. De uttrykte problemer med å vurdere hvor syk og hvordan syk pasienten er i forhold til når de skal tilkalle MAT. De medisinske sykepleierne hadde signifikant mindre tro på at MAT hjelper i behandling av syke pasienter, og de ville også i større grad tilkalle og avklare med legen før de tilkalte MAT. De yngste sykepleierne hadde signifikant mest tro på at MAT kan forebygge at pasienter får hjertestans. Konklusjon: MAT skaper trygghet for pasienter og sykepleiere på sengeposter, ved å gi rask assistanse når pasienter blir akutt eller tiltagende syke.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Introduction: Single studies have shown a reduced amount of cardiac arrests and in-hospital deaths after starting up with Mobile Acute – Team, MAT. When and how MAT is used depends on the doctors and nurses experiences with the team, and what kind of attitude they have to this system. Purpose: The purpose of this study was to survey what kind of experiences and attitudes nurses working in surgical and medical units have to the MAT. Method: This was a cross-sectional study with 75 nurses at a hospital in Norway. An Australian questionnaire that was used in three earlier studies was translated to Norwegian and used in the survey that was taken in the summer of 2011. Data processing was done using descriptive and analytical statistics. Additional information was processed by deductive content analysis. Results: Nurses have positive experiences and attitudes to the MAT system. They see it as simple and effective, and they are satisfied with the team work. They expressed problems assessing how sick the patient actually is before they make a MAT call. The medical nurses had significantly less faith regarding that MAT helps in the treatment of sick patients, and they would also call and clarify with the covering doctor before calling the MAT. The youngest nurses were significantly most confident that MAT can prevent patients getting cardiac arrest. Conclusion: MAT creates a sense of security for patients and nurses on the general units by giving them quick assistance when the patient`s condition deteriorates.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectklinisk sykepleieno_NO
dc.subjectMATno_NO
dc.subjectakuttmedisinno_NO
dc.titleSykepleiernes erfaringer og holdninger til mobil akutt-team: en spørreundersøkelseno_NO
dc.title.alternativeNurses experiences and attitudes to Mobile Acute-Team: a surveyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber59no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel