Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Tore
dc.date.accessioned2011-01-05T12:17:59Z
dc.date.available2011-01-05T12:17:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143689
dc.description.abstractNORSK: Utvikling av avanserte pasientsimulatorer har vært enorm de siste ti årene. Full-skala simulering er en pedagogisk metode som blir stadig mer brukt i utdanning og fagutvikling. Den har vist seg å være en egnet metode til å trene på akuttsituasjoner og spesielt med fokus på teamarbeidet i akuttsituasjoner (CRM). Hvordan intensivsykepleiere oppfatter å øve på akuttsituasjoner med fokus på CRM trening er lite beskrevet. Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan intensivsykepleiere og studenter i videreutdanning i intensivsykepleie oppfatter å delta i full-skala simulering med fokus på teamarbeid. Fem grupper med intensivsykepleiere og studenter i videreutdanning deltok i to scenarioer med ulike akuttsituasjoner. Fokusgruppeintervjuer ble brukt til datainnsamling. Analyse ble gjort ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Funnene i studien består av et tema og tre kategorier med tilhørende subkategorier. Tema var at det å delta i simuleringen var både trygt og utrygt, det var en læresituasjon, men oppfattes også som en test av seg selv, og det var også realistisk og kunstig på samme tid. Kategoriene var at informantene var spent på å vise egne prestasjoner, de oppfattet simuleringen som både utfordrende og lærerik. Situasjonen ble oppfattet som fremmed, og det var både realistisk og kunstig å delta i scenarioene. Funnene kan bidra til å gi økt forståelse for hvor kompleks full-skala simulering er, og vise mangfoldet i deltagernes oppfatninger. Funnene samsvarer med tidligere forskning. Forslag til videre forskning er å undersøke hvordan kunnskaper fra teamtrening bedre kan implementeres i praksis. Det vil også være interessant å få mer kunnskap om hvordan full skala simulering kan tilrettelegging for bruk i større grupper.en_US
dc.description.abstractENGELSK: Development of advanced patient simulators has been tremendously over the last decades. Full-scale simulation is a teaching method that has been used increasingly in education and professional development. It has been proven to be a suitable method for practicing emergencies and especially with focus on Crisis resource management (CRM). How intensive care nurses perceive to participate in team training of emergencies is little described. Aim: of this study is to describe how intensive care nurses and students perceive to participate in full-scale simulation with focus on teamwork. Five groups of intensive care nurses and students participated in two scenarios with different emergencies. Focus group interviews were used for data collection. Analysis was done using qualitative content analysis. The findings consist of one theme and three categories with associated subcategories. The theme of the findings was that taking part in the simulation was both safe and unsafe, it was a learning situation, but also perceived as a test of their knowledge and skills and simulation was realistic and artificial at the same time. Categories were that the informers were tense to show their own performance. They perceived the simulation as challenging and educational. The situation was perceived as unfamiliar, and as both realistic and artificial to participate in the scenarios. The findings may help to increase the understanding of the complexity of full-scale simulation, and show the diversity of the participants' perceptions. The findings correspond with previous research. Further research should examine how knowledge from teamtraining can be better implemented in clinical practice. It would also be interesting to gain more knowledge about how full scale simulation can be adapted to be used towards larger groups.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectintensivsykepleieen_US
dc.subjectCRM-treningen_US
dc.subjectfull-skala simuleringen_US
dc.titleTrygt, lærerikt og realistisk, både, ja og nei: en intervjuundersøkelse av hvordan intensivsykepleiere og studenter i videreutdanning i intensivsykepleie oppfatter å delta i full-skala simulering av akuttsituasjoner med fokus på teamarbeiden_US
dc.title.alternativeSafe, educational and realistic, well, yes and no: an interview study of how intensive care nurses and students in intensive care nursing perceive to participate in full-scale simulation of emergency situations with a focus on teamwork.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.source.pagenumber90 (med vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record