Show simple item record

dc.contributor.authorSørli, Anne Synnøve
dc.date.accessioned2014-02-12T10:47:30Z
dc.date.available2014-02-12T10:47:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143676
dc.description.abstractNORSK: Den demografiske utviklingen i Norge vil føre til en betydelig økning i antall eldre frem mot år 2050. Samtidig vil det bli en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Dette vil gjøre det utfordrende å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft for kommunehelsetjenesten. Ca. 70000 personer har demens i dag og det antas at antallet vil fordobles frem mot 2040. Disse brukerne vil ha behov for mange tjenester. For å opprettholde samme kvalitet på tjenestetilbudet må vi derfor se etter nye måter å utføre tjenestene på. I dette studiet ble GPS til personer med demens vurdert som et mulig nytt tjenestetilbud. Dette er et kvantitativt studie, gjort blant tjenesteyterne i fem kommuner i Norge, der GPS blir benyttet til personer med demens. Datainnsamlig og analyse er i hovedsak gjort ved hjelp av et elektronisk databehandlerprogram, Questback. Det var kun 19 respondenter, 6,8%, som svarte på undersøkelsen. Resultatet har derfor bare intern gyldighet. Resultatene viser at bruk av GPS til personer med demens kan bedre kvaliteten på kommunehelsetjenesten til disse brukerne. Men, det avhenger av gode prosedyrer, at brukerne blir involvert i tjenesteutformingen og at tjenesteyterne deltar i etisk refleksjon.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The demographic development in Norway will lead to a significant increase in the number of elderly towards the year of 2050. At the same time there will be a decrease in the number of employees. This will make it challenging to obtain sufficient labor for community health care services. Approx. 70,000 people have dementia today and it is expected that the number will double by 2040. These users will be in need of a lot of services. To maintain the quality of the services, we have to look for new ways to perform these services. In this study, GPS is considered as a potential new solution for people with dementia. This is a quantitative study done among service providers in five municipalities in Norway, where GPS is used for people with dementia. Data gathering and analysis is mainly done by the electronic data processing application, Questback. There were only 19 respondents, 6.8%, who responded to the survey. The result is therefore only of internal validity. The results show that the use of GPS for people with dementia can improve the quality of health care services to these users. However, it depends on good procedures, that users are involved in service design and that service providers participate in ethical reflection.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectGPSno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenesteno_NO
dc.titleEffektstudie ved bruk av GPS til personer med demensno_NO
dc.title.alternativeStudy of effect using GPS for people with dementiano_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber106no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record