Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlstad, Peter Bough
dc.date.accessioned2014-02-12T10:05:45Z
dc.date.available2014-02-12T10:05:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143672
dc.description.abstractNORSK: Studiens hensikt har vært å få kunnskap om hvordan elever og lærere på 10. trinn opplever kroppsøvingsfaget. Faget er obligatorisk for alle elever i den norske skolen, og skal i følge læreplan inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Studien har følgende problemstilling: I hvilken grad opplever elever og lærere på 10. trinn at kroppsøvingsfaget er med på å legge grunnlaget for en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil? Teorigrunnlaget for studien er relevant litteratur om helsefremmende arbeid og kroppsøvingsfaget i skolen. For å belyse problemstillingen er det benyttet individuelt intervju som metode. Det er gjennomført 24 intervjuer med elever og kroppsøvingslærere på 10. trinn ved tre skoler. Dataene er analysert i tråd med Malteruds (2011) innholdsanalyse. Funnene viser at det kan være flere faktorer som er avgjørende for om informantene opplever at faget bidrar til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil. God kommunikasjon mellom lærer og elev trekkes av flere frem som en viktig faktor. Spesielt gjelder dette formidling av kompetansemålene i faget. I hvilken grad elevene mener de lærer noe er av betydning for hvordan de vurderer faget. Det samme er i hvilken grad informantene opplever at kunnskap fra faget har overføringsverdi til andre arenaer. Hvordan informantene opplever fagets status ved skolen påvirker også hvordan faget oppleves. På bakgrunn av analyse og drøfting av funn i studien synes det å være variasjon i hvordan informantene vurderer kroppsøvingsfaget. Det er grunn til å anta at elevene ved en skole i større grad enn elevene ved de to andre skolene, opplever at faget er med på å legge grunnlaget for en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil. Alle lærerne som er intervjuet mener faget i høy grad er med på å bidra til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil. Helsefremmende arbeid med ungdom er viktig blant annet for å forebygge og redusere muskel- og skjelettplager. Det er ikke nok å kvalitetssikre formål og kompetansemål i kroppsøvingsfaget, men også lærernes formidling av disse. Funn fra denne studien kan være interessante i videre arbeid med helsefremmende tiltak for ungdom, og i videre forskning på kroppsøvingsfaget.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The subject of physical education is compulsory for all pupils in the Norwegian elementary school, and shall, according to the education bill, inspire to a physically active lifestyle and a lifelong joy of exercising. The purpose of this project has been to gain knowledge about how the pupils and teachers in the 10'th grade experience the subject of physical education, and how it is forming the basis of a physically active and healthy lifestyle The theory behind the project consists of relevant literature on health promoting work, in addition to literature explaining and describing the subject of physical education. To be able to discuss and investigate the project goals, individual interviews have been conducted. A total of 24 interviews have been done, with pupils and teachers at three different schools. The data has been analyzed according to Malteruds (2011) content analysis guidelines. The discoveries show that there can be several decisive factors on whether the informants experience the subject contributes to a physically active and health promoting lifestyle. Good communication between the teacher and pupil is a factor mentioned by several. The perception the pupils have on whether they are learning something, is a key factor on how they are rating the subject. The same applies to how the informants experience how knowledge obtained from the subject, is transferrable to other arenas. How the informants experience the popularity of the subject at the school also plays a role in how the individual is experiencing the subject of physical education. Based on analysis and discussions of findings in this project, it seems to be a high degree of variation in how the informants consider physical education. There are reasons to believe that pupils at one school, to a larger degree than the two others schools, experience that the subject is an important part of building the basis for a physically active and health promoting lifestyle. All the teachers included in the interviews, believe the subject highly contributes to an improved and active health promoting lifestyle. Youth often suffer from muscle and skeleton ailments due to physically growing up, and health promoting work among youth is important to help them better come through this phase. This project will hopefully assist in further work within health promoting work for youth, in addition to continued research on the subject of physical education.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectfysisk aktivno_NO
dc.subjectungdomsskoleno_NO
dc.subjectlæreplanno_NO
dc.titleKroppsøvingsfaget i skolen som helsefremmende arena: hvordan opplever elever og lærere på 10. trinn kroppsøvingsfaget?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel