Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMajormoen, Erna Helen
dc.date.accessioned2014-02-12T09:27:28Z
dc.date.available2014-02-12T09:27:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143668
dc.description.abstractNORSK: Heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper (HSS) er ment som en helsefremmende, ressursmobiliserende mulighet for hele Norges befolkning. Hvordan opplever deltagerne HSS? Hensikten med denne studien har vært å bidra med erfaringsbasert kunnskap. Deltagererfaringer er verdifull kunnskap for videre forskning og utvikling. Prosjektet har kvalitativt design, inspirert av Grounded Theory Method. Det ble gjennomført fem individuelle- og ett gruppeintervju, der til sammen ni informanter besvarte følgende åpne intervjuspørsmål i tråd med Biografisk-Narrativ-Interpretiv Metode: «Fortell slik du vil og så lenge du vil, om dine erfaringer/opplevelser. Hvordan har det vært for deg fra du bestemte deg for å delta i HSS og frem til i dag?» Datamaterialet ble gjenstand for en induktiv tilnærming inspirert av fortolkende fenomenologisk analyse, for å besvare forskningsspørsmålet «Hvilke opplevelse/erfaringer beskriver informantene fra sin deltagelse i HSS sett i et helsefremmende perspektiv?» Analysen viste at informantenes opplevelser/erfaringer i stor grad var sammenfallende, og at de kunne deles inn i tre hovedkategorier:(1) Ønske om endring i eget liv, (2) egenkraftmobilisering gjennom bevisstgjøring og mestring på individ- og gruppenivå, (3) egenkraftmobilisering gjennom økt oppmerksomhet og bidrag fra lokalsamfunnet. Informantene var generelt enige om at HSS representerer en helsefremmende mental treningsarena, og en rekke helsefremmende faktorer belyses nærmere i dette arbeidet.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Heterogeneous self-organized self-help groups (HSS) are ment to be a salutogenic, empowering option for all Norwegians. How do participants experience HSS? The purpose of this study was to provide experiencebased knowledge. Experiences from participants are valuable knowledge for further research and development. The project design is qualitative, inspired by Grounded Theory Method. Five individual and one group interview were conducted, and a total of nine informants answered the following open interview question according to the Biographical-Narrative-Interpretive Method: «Please describe your experiences the way you want and as long as you like. How has it been for you from you decided to attend HSS, and until today?» The data material was subject of an inductive approach inspired by interpretative phenomenological analysis, in order to give an answer to the research question «From a salutogenic point of view, witch participant experiences do the informants describe from HSS? » The analyses showed that the informants had a high degree of coinciding experiences, which could be grouped into three main categories: (1) desire for change in their own lives, (2) empowerment through awareness and coping at individual- and group level, (3) empowerment through increased attention and contributions from the local community. The informants agreed in general that HSS represents a mental training arena, and a number of health promoting factors are illuminated further in his study.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectheterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupperno_NO
dc.subjectmental folkehelseno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.titleEt mentalt treningsstudio: deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i et helsefremmende perspektivno_NO
dc.title.alternativeA mental training studio: participant experiences from heterogeneous self-organized self-help groups in a salutogenic perspectiveno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber75no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel