Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLysfjord, Linda Alexandra
dc.date.accessioned2012-09-24T08:38:11Z
dc.date.available2012-09-24T08:38:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143664
dc.description.abstractNORSK: Oppgavens utgangspunkt er tanken om at livsarbeid er det levde livets behov og krav som må håndteres for å oppleve å ha et godt liv. Gjennom semistrukturerte livsverdenintervju og fenomenologisk analysemetode utforskes begrepet, hvordan det oppleves og påvirker informantenes livssituasjon. Videre fokuserer oppgaven på mestringsressurser og –strategier i lys av en salutogenetisk helsemodell. Krenkelseserfaringer gjør livsarbeidet utfordrende. Dette blir belyst av Honneths ”kamp om anerkjennelse” hvor han viser at ringeaktserfaringer kan være en spire til kamp om anerkjennelse. Resultatet viser at anerkjennelse av livsarbeid har betydning for informantenes opplevelse av ressurstilgang og opplevd helse. Oppgaven konkluderer med at samfunnets anerkjennelse av livsarbeid vil virke helsefremmende.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The thesis is based on the idea that life's work is the life's needs and requirements that must be addressed to experience having a good life. Through semi-structured life world interview and phenomenological method of analysis the aim is to explore the concept, how it is perceived and affect the informant's life. Furthermore, the thesis focus on coping resources and strategies in light of a salutogenetic health model. Infringement experience makes life challenging work. This is illustrated by Honneth’s "struggle for recognition" in which he shows that experience of disrespect may be a glimmer of struggle for recognition. The result shows that recognition of life's work is important for the informants' experience of access to resources and perceived health. The paper concludes that society's recognition of the life's work will promote health.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.subjectlivsarbeidno_NO
dc.subjectsalutogenetisk helsemodellno_NO
dc.titleLivsarbeid: innsatsen for et godt livno_NO
dc.title.alternativeLife’s work: the effort for a good lifeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber95no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel