Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsen, Anita Gretland
dc.date.accessioned2012-04-27T09:20:22Z
dc.date.available2012-04-27T09:20:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143660
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Studiens tema er endringer i livssituasjonen til selgerne av gatemagasinet = Fredrikstad, slik de selv beskriver det. Teoretiske perspektiver er empowerment, anerkjennelse, tilhørighet, stigma og sosial kapital. Det helsefremmende perspektivet i endringene, og selgernes plass i lokalsamfunnet er også elementer i studien. Metode: Forskningsdesignet er induktivt, kvalitativt, og med en fenomenologisk - hermeneutisk tilnærming til materialet. Det er gjennomført individuelle, semistrukturerte intervjuer med fem respondenter, selgere av gatemagasinet = Fredrikstad. Åpen, deltagende observasjon er brukt som supplerende metode. Analysen er basert på den kvalitative forskningstradisjon. Dataene ble konsolidert og kategorisert etter et opplegg av Max Van Manen (1997), og tankegangen i den hermeneutiske sirkel. Resultatene presenteres i en modell med essensielt tema, temaer og subtemaer. Resultater: Det framkom et essensielt tema og tre temaer med subtemaer Respondentene beskriver både store og små endringer i livet, som følge av selgerjobben. Stikkord er blant annet følelsen av større tilhørighet, å føle seg mer lik andre , følelse av økt anerkjennelse, og større frihet.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Introduction: The subject of the study is changes in lifesituations for salesmen of streetmagazine = Fredrikstad, as described by themselves. Theoretical perspectives are empowerment, recognition, belonging, stigma and social capital. The health promotion - perspective of the life changes, and the salesmen’s participation in the local community are also elements in the study Methods: The design is inductive, qualitative and with a phenomenological – hermeneutic approach. I accomplished a qualitiative study by conducting individual, semistructured interviews with five respondents. Open, participant observation was conducted as supplementary method. Analyses were grounded on the qualitative research tradition. Analysis involved consolidating and categorizing the subjects’ intentions, inspired by Max Van Manen (2007) and hermeneutic sircel. Results are presented in a model with essensial theme, themes and subthemes. Results: Results show one essensial theme and the three themes, with subthemes. The respondents describes both small and large changes in their lives, due to the job as salesmen. Keywords are the feeling of encreased belonging, to feel more like other people, encreased feeling of recognition, and more freedom.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthelsefremmende lokalsamfunnsarbeidno_NO
dc.subjectanerkjennelseno_NO
dc.subjectgatemagasinno_NO
dc.subjectlokalsamfunnno_NO
dc.title”Vi blir jo tross alt bedre og bedre...”. En kvalitativ studie av endringer i livssituasjonen til selgerne av gatemagasinet = Fredrikstadno_NO
dc.title.alternative”In spite of everything, we are getting better and better...”no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber88no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel