Show simple item record

dc.contributor.authorAlm, Rita Helen
dc.contributor.authorBlock, Maxi
dc.contributor.authorStranden, Evy R.
dc.date.accessioned2013-06-25T09:29:51Z
dc.date.available2013-06-25T09:29:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142869
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sykdom som fører med seg mange funksjonsnedsettelser i form av lammelser i øvre og nedre ekstremiteter og pareser i munn og svelg (bulbære pareser). Grunnet dette er disse pasientene avhengig av hjelp fra det offentlige for å kunne fortsette å bo hjemme. Å være autonom betyr at man har personlig rett til handlefrihet i saker som angår en selv, altså selvbestemmelse. Konsekvensen av sykdommen ALS fører til sorg over tapet av kontroll over eget liv hos pasienten, dette kan føre til nedsatt selvfølelse. Derfor må vi som helsepersonell bidra til å opprettholde personlig integritet, uavhengighet og verdighet hos disse pasientene, til tross for de store endringene sykdommen vil føre med seg. Hensikt: Hensikten med denne bachelor oppgaven er bevisstgjøring av autonomi rundt pasienter med ALS. Vi ønsker å finne ut hvordan autonomien til denne pasientgruppen blir ivaretatt fra helsepersonell og pårørende. Samt hvordan pasienten selv opplever sin egen autonomi, i tillegg til det samfunnsøkonomiske perspektivet Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Vi har søkt etter aktuell forskning innen tema i databasene Academic Search Elite og Cinahl, i tidsrommet januar 2013 til starten av mars 2013. Søkeordene som ble brukt er amyotrophic lateral sclerosis, als, nursing, autonomy, decision making og burden of care. Diskusjon: Det finnes store utfordringer når det gjelder ivaretakelse av autonomi hos ALS pasienter. Vi belyser dette fra ulike vinkler. Basert på våre resultater diskuterer vi etiske utfordringer, pårørendes rolle, helsepersonellets utfordringer og pasientens egen opplevelse av autonomi. I vår bacheloroppgave kommer det frem at autonomien er mangelfullt ivaretatt hos mange av ALS pasientene. Lav kompetanse blant helsepersonell er også en indikator på dette.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a disease that causes many disabilities in the form of paralysis of the upper and lower extremities and paresis of the mouth and throat (bulbar paresis). These patients are dependent on help from the social services homecare to continue to live at home. Being autonomous means having the right to personal freedom in matters concerning their own life, self-determination. The consequence of the disease ALS leads to grief over the loss of control over patient’s lives, this may lead to decreased self-esteem. Therefore, we as health care professionals help maintain personal integrity, independence and dignity in these patients despite the major changes the disease will lead to. Purpose: The purpose of this literature review is awareness of autonomy around ALS. We would like to research how the autonomy is maintained from health professionals, family members, how patients experience their own autonomy, as well as the socio-economic perspective. Method: The task is a literature study. Selected research was made in the databases Academic Search Elite and Cinahl in the period January 2013 to early March 2013. The keywords used are amyotrophic lateral sclerosis, ALS, nursing, autonomy, decision making and burden of care. Discussion: There are major challenges for safeguarding the autonomy of ALS patients. We illustrate this from different angles. Based on our results, we discuss ethical challenges, the relative role of health personnel challenges and the patient's own experience of autonomy. Our task reveals that autonomy is poorly addressed by many of ALS patients. A low skill among health professionals is also an indicator of this.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectamyotrofisk lateral scleroseno_NO
dc.subjectALSno_NO
dc.subjectpasientautonomino_NO
dc.subjectpårørendeno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.titleHvordan er autonomien ivaretatt hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose?no_NO
dc.title.alternativeHow autonomy is maintained in patients with amyotrophic lateral sclerosis?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record