Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSylte, Gunhild Wetterhus
dc.contributor.authorRudland, Berit Strandlien
dc.date.accessioned2011-08-18T07:59:41Z
dc.date.available2011-08-18T07:59:41Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142791
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven er en litteraturstudie. Den belyser kunnskapsområder sykepleieren trenger i kunnskapsbasert arbeide vedrørende lindring av kvalme. Litteraturen er sykepleiepensum og selvvalgt litteratur innen kvalmefysiologi, kvalmelindring, sykepleieteoretikere, kunnskapsbasert sykepleie, kartleggingsverktøy og samfunnsfag. Avgrensninger er; kartleggingsdelen i beslutningsprosessen, pasienten er en kreftsyk pasient i palliativ fase i hjemmesykepleien. Oppgaven synliggjør at sykepleieren må innhente kunnskaper både ifra teori og forskning, gjøre bruk av egne og andres erfaringer samt inkludere brukermedvirkning for utøvelse av kunnskapsbasert praksis ved kvalmelindring. Konteksten, dvs. hvilke rammebetingelser sykepleieren har, påvirker mulighetene sykepleieren har til å utføre kvalmelindrende sykepleie. Målet med å arbeide kunnskapsbasert er økt kvalitet på sykepleien. Samhandlingsreformen gir nye utfordringer for kommunene, og palliativ pleie utført av hjemmesykepleien kan bli økende i tiden framover. Det tilstrebes å finne årsakene til kvalmen for å behandle disse. Når årsakene ikke er kjent, behandles symptomene. Oppgaven viser hvordan kartleggingsverktøyet ESAS kan være et hjelpemiddel til systematisk og målrettet arbeid med kvalmelindring i hjemmesykepleien. Ved lindring av kvalme i den palliative sykepleien har vi tatt utgangspunkt i det som er målet; å hjelpe pasienten til høyest mulig livskvalitet.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This thesis is a literature study. It illustrates the knowledge sources the nurse needs in evidenced based nursing concerning to relief of nausea. The literature is set books in our nurse training and self-elected literature within nausea physiology, nausea relief, nurse theoreticians, evidenced based nursing, mapping tools and social studies. The delimitations are; the mapping part in the decision-making process, the patient is a cankered patient in palliative phase in community nursing. This thesis makes visible that the nurse must collect knowledge both from theory and research, make use of own and others experience plus include client participation. The context, i.e. nurse´s external conditions, influence in how the nurse will be able to carry out nausea relief nursing. The target of evidenced based nursing is to enhance quality in nursing. The Integrated Healthcare reform (Samhandlingsreformen) gives the local governments new challenges, and palliative care carried out of the community nursing can expand in future. It aims at finding the cause of nausea in order to treat these. When the causes are unknown, will the treatment be symptomatic. This thesis indicates how the mapping tool ESAS can be a support in the systematic and management work with relief of nausea in the community nursing. In the issue relief of nausea, we have based our thesis on what the target is; to help the patient to improve the quality of life.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjecthjemmesykepleieen_US
dc.subjectkunnskapsbasert praksisen_US
dc.subjectkreften_US
dc.titleHvordan kan hjemmesykepleieren arbeide kunnskapsbasert for å hjelpe en kreftsyk pasient med lindring av kvalme i den palliative sykepleien i kommunen?en_US
dc.title.alternativeHow can the community nurse work evidence based in order to help a cankered patient with relief of nausea in Palliative care in community nursing?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber54 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel