Show simple item record

dc.contributor.authorÅsødegård, Anita
dc.date.accessioned2011-08-18T08:18:58Z
dc.date.available2011-08-18T08:18:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142769
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom, og flere skal få et godt liv med god helse. De har 4 satsingsområder: Demens, hjerte og karsykdommer, tuberkulose og familie og barn. Jeg har lagt fokus på hva denne foreningen kan gjøre for eldre i aldersgruppen 67år og eldre, når det gjelder helsefremmende og forebyggende helsearbeid. De arbeider spesielt med hjerte- og karsykdommer, og demens. Jeg har lagt vekt på Torpa og Nordre Land helselag for å begrense oppgaven, det er disse som er en del av de frivillige arbeiderne. 10 000 nordmenn blir hvert år rammet av demens/alzheimer og halvparten av disse bor i eget hjem, men ikke alle har hjelp fra hjemmesykepleie. De får hjelp fra pårørende. Derfor har nasjonalforeningen demensforeninger for de som blir rammet. Der kan de lære mer om sykdommen, og utveksle erfaringer. Når det gjelder Hjerte og karsykdommer har de røykeslutt- og bra mat kurs, for å endre levevanene til befolkningen. De gjør også en stor innsats for eldre som er ensomme, fordi de har besøkstjeneste og arrangerer sosiale tilstelninger, de har også bygget opp aldersboliger som gjør at eldre kan bo sentralt med tilpasset bolig. Med samhandlingsreformen som trer i kraft 1.januar 2012 er det meningen at de fleste skal behandles med BEON prinsippet = beste effektive omsorgsnivå. Det innebærer at de skal behandles så langt det er mulig på hjemstedet, og ikke på sykehusene. Dermed innebærer dette større press på hjemmesykepleien som allerede har for lite ressurser. Derfor er det viktig å se etter andre muligheter for hjelp. Nasjonalforeningen kan ta seg av fysisk aktivitet, ernæring, ensomme og de som trenger undervisning for å få en bedre livsstil. Dette er oppgaver som hjemmesykepleien også har, men på grunn av lite tid, så blir de noen ganger tilsidesatt. I tillegg viser statestikk at det kommer til å bli flere eldre imot 2030 fordi levealderen øker. Nå lever befolkningen lengre med sine sykdommer, skader og funksjonshemninger. I følge en intervjustudie som har blitt foretatt så har de eldre behov for praktisk hjelp og sosial kontakt med et uformelt nettverk, dette kan de få ved hjelp av en kombinasjon med nasjonalforeningen og hjemmesykepleien.en_US
dc.description.abstractENGELSK: The Nationalassociation of public health works so less people gets a serious disease, and more people could get a better life with good health. They work after 4 areas: dementia, heart disease, tuberculosis, and familiy and children. I have put my focus on what this organization can do for elderly abowe 67 years and older, when it comes to health- and prevention? They work especially with heart disease and dementia. I’m writing about Torpa and Nordre Land healthteam to limit the bachelor thesis, they are the voluntary workers. 10 000 norwegians gets dementia every year, and half of these lives in their own home. Not everyone gets help from homecare services, they get help from relatives. In that case the Nationalassociation of public health has dementia organizations for they who are involved. There they can learn about the disease and swap experience. When it comes to heart disease they organize courses to stop smoking and to change their living habits. They also do a major job for lonely elderly, because they have visitors service and arrange social evenings. They also build apartments for elderly so they can live more central and comformed. The Coordination Reform starts 1.january 2012 and the people are treated trough the BEON principle – Best effective level of care. That means people should be treated in the best ways on their domicile as far as their disease allows, and not in the hospital. That means more pressure on the homecare service, that already has small resources. That’s why it’s important to look for other options to help. Nationalassociation of public health can help with fysical activity, nutrision, lonelyness and instruction to change peoples life style. Homecare services also do this, but they have little time to do it. Statistics shows that there are going to be more elderly people against 2030 because the lifeage is increased. The population live longer with their disease, enjury and function inhibition. Acording to a intervju study the elderly are in need of practicle help and social contact with a informal net-work. They can get this with help from the nationalassociation of public health and homecare services.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjecthjemmesykepleieen_US
dc.subjectNasjonalforeningen for folkehelsenen_US
dc.titleHvordan kan hjemmesykepleien benytte seg av Nasjonalforeningen for folkehelsen i møte med Samhandlingsreformen?en_US
dc.title.alternativeHow could homecare services make use of the Nationalassociation of public health in the face of coordination reform?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.source.pagenumber37 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record