Show simple item record

dc.contributor.authorFossholm, Mari
dc.contributor.authorKvendbø, Gudrun Elise
dc.date.accessioned2012-06-25T08:22:16Z
dc.date.available2012-06-25T08:22:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142763
dc.description.abstractNORSK: Det forventes en sterk økning i antall eldre framover mot 2035 (ssb.no). Antallet som trenger hjemmesykepleie er økende. Eldre er den gruppen som har flest sykdommer, og størst forbruk av legemidler. Vi har lagt vekt på gruppen over 75 år. Det er denne gruppen som oftest legges inn på sykehus, og overføres igjen til kommunehelsetjenesten, med endret pleiebehov. Mange skrives ut til hjemmet, og trenger hjelp til blant annet medisinadministrering. Legemiddelrelaterte problemer hos eldre kan ha flere årsaker. Feil dosering, feil ved utdeling, ukorrekte opplysninger om pasientens medisinering kan bidra til at pasienten får uønskete problemer. I tillegg kan bruk av flere legemidler samtidig og pasientens sviktende evne til riktig medisinbruk, gi større risiko for interaksjoner, bivirkninger og forgiftninger. Hjemmesykepleien har en utfordring med å kartlegge pasientenes medisinbruk, og finne gode løsninger for å begrense medikamentrelaterte problemer hos eldre. Det finnes flere nyttige verktøy for å sikre legemiddelhåndteringen. I hvor stor utstrekning disse brukes, er usikkert. Sykepleieren har en viktig oppgave med å sikre kvaliteten i medikamenthåndteringen, og bidra til at riktige pasientopplysninger utveksles mellom behandlingsnivåene. Økt kunnskap og kompetanse blant helsepersonell synes å være nødvendig, samt tilstrekkelige personellressurser.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The numbers of elderly people is expected to increase among year 2035(ssb.no). There are also an increasing number who needs home care assistance. It is this group of the population which comes down with most diseases, and they are also great consumers of drugs. We have focused on elderly above 75 year. This is the group of the population who most often entered in the hospital, and transferred to the municipal health service, with a changed care need. Many patients need help managing medicine, among others. There are several reasons of drug- related problems among elderly people. It could be mistakes in the administration of dosages, the delivery of the drugs and incorrect information of the patient’s medication. The use of several drugs at the same time, and the patients ability of manage their medication, is major risk areas for interactions, side effects and poisoning. The district nurses have a challenge in screening the patient’s medication management, and discover useful solutions to reduce drug- related problems. There are several valuable tools for safe medication management. It is uncertain in how great amount this tool is being used. The nurse has an important task of ensuring quality in drug dealing, and help ensure that the right patient information exchanged between management level. Increased knowledge and expertise among health professionals seem to be needed, as well as sufficient personnel resources.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmedisineringno_NO
dc.subjecthjemmesykepleieno_NO
dc.subjecteldreno_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å begrense medikamentrelaterte problemer hos pasienter som mottar hjemmesykepleie?no_NO
dc.title.alternativeHow can a nurse helping to curb drug-related problems in patients who receive home care?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber43no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record