• Alkoholismens påvirkning på omsorgsutøvelsen 

   Bjørnstøl, Kjersti Laluna (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet som belyses i denne bacheloroppgaven er alkoholisme, med problemstillingen «Hvordan kan alkoholisme påvirke forelderens omsorgsutøvelse?». Hvordan får alkoholen konsekvenser for forelderen, hvilke utfordringer kan ...
  • Barn i kontakt med barnevernet: Betydningen av å anerkjenne skolen som en del av barnets omsorgsmiljø 

   Thrana, Hilde Marie; Kojan, Bente Heggem (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne artikkelen settes det søkelys på skolesituasjonen til barn som er i kontakt med barnevernet. Det tas her utgangspunkt i velkjent kunnskap om at denne gruppen barn har størreutfordringer i skolen enn andre barn. ...
  • Barn med spesielle behov under barnevernets omsorg 

   Nerdal, Arne (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Problemstilling: Hvordan legge til rette for barn med autismespekterdiagnoser under barnevernets omsorg? Bakgrunn og formål: Det faglige fokuset på barn med autismespekterdiagnoser i barnevernet har både i Norge ...
  • Barnevernets arbeid med slektsfosterhjem 

   Hansson, Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet som ønskes å belyse i denne bacheloroppgaven er barnevernets bruk av slekts-fosterhjem, med følgende problemstilling: Er plassering i slektsfosterhjem barnets beste eller oppfyller det hovedsakelig barnevernets verdi ...
  • Barneverntjenestens arbeid med foreldrekonfliktsaker 

   Molund, Pernille Emilie (Bachelor thesis, 2022)
   Barn som lever i omsorgssituasjoner hvor det er konflikt mellom foreldre som ikke bor sammen er ansett for å være i stor risiko for skeivutvikling. Denne litteraturstudien ser på hvordan saksbehandlere opplever arbeidet ...
  • Idretten som forebyggende tiltak for barn, unge og familier i barnevernet 

   Buhaug, Marianne (Bachelor thesis, 2022)
   Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. ...
  • Mentalisering og Miljøterapi 

   Ramsøy-Halle, Pål (Bachelor thesis, 2020)
   Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan erfare at verden oppleves uhåndterlig og truende. Usikkerhet og engstelse kan føre til at barnet betrakter seg selv som et individ uten tilhørighet og fotfeste i en verden som ...
  • Miljøterapeutisk arbeid med ungdom med psykiske lidelser på barnevernsinstitusjon 

   Gabrielsen, Stine Marie (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet jeg ønsker å belyse i min bacheloroppgave er miljøterapeutisk arbeid med ungdom med psykiske lidelser på barnevernsinstitusjoner, med problemstillingen: Hvordan kan man forstå og imøtekomme ungdom med psykiske ...
  • Mulige konsekvenser av tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien 

   Dahlin, Aleksander Tothammer (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet denne oppgaven skal ta for seg er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien, og skal gå mer spesifikt inn på konsekvensene av tvangsbruk. Dette er ett litteraturstudie der informasjon blir hentet fra en rekke ulike ...
  • Vi er bare mennesker. En masteroppgave om miljøterapeuters opplevelse av fysiske og psykiske konsekvenser ved å jobbe i en barnevernsinstitusjon. 

   Aas, Camilla. (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan ansatte i barnevernsinstitusjoner opplever fysiske og psykiske belastninger knyttet til vold og trusler fra beboere ved institusjonene. I tillegg vil oppgaven belyse hvilke tiltak ...