• Arealutfordringer i etableringen av landbasert oppdrett. 

   Raudberget, Johan Daling (Master thesis, 2023)
   Dette forskningsprosjektet setter fokus på arealutfordringer i etableringen av landbasert oppdrett. Det er ulike dimensjoner omkring dette som blir presentert. Det er benyttet to forskjellige caser for å svare på denne ...
  • Arkitektonisk kvalitet - Fra intensjon til virkelighet 

   Kaspersen, Lene Trosten; Rokstad, Irene Dyrnes (Master thesis, 2020)
   Denne studien undersøker hvordan kommunen kan sikre arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesaksprosessen gjennom en casestudie av tre nye boligprosjekter i Trondheim kommune. Intervju med saksbehandlere og utbyggere knyttet ...
  • Arkitektonisk kvalitet - Fra intensjon til virkelighet 

   Rokstad, Irene Dyrnes; Kaspersen, Lene Trosten (Master thesis, 2020)
   Denne studien undersøker hvordan kommunen kan sikre arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesaksprosessen gjennom en casestudie av tre nye boligprosjekter i Trondheim kommune. Intervju med saksbehandlere og utbyggere knyttet ...
  • Biologisk mangfold i arealplanlegging - Hvordan kan man gjøre fysisk planlegging til et sterkere verktøy for bevaring av biologisk mangfold på kommunalt nivå? 

   Kingman, Maria Håbjørg (Master thesis, 2021)
   Masteroppgavens formål er å undersøke hvordan arealplanlegging kan gjøres til et sterkere verktøy for bevaring av biologisk mangfold. Bakgrunnen for problemstillingen er et akselererende tap av biologisk mangfold, som i ...
  • Blir Hovinbyen grønn nok? - Vurdering av grønnstrukturen i Hovinbyen 

   Lund-Johansen, Helene Brokstad (Master thesis, 2019)
   Urbanisering, fortetting og klimautfordringer vil påvirke livene våre i stor grad fremover. Hvordan vi velger å forme byene særlig med hensyn til grønnstruktur har mye å si for menneskers livskvalitet og om naturmangfoldet ...
  • Byrom i kompakt byutvikling 

   Bråten, Tiril Emilie Ruud; Iversen, Johanne Aakvik (Master thesis, 2023)
   Norsk planlegging har bevegd seg fra å være en kommunal aktivitet alene, til å i større grad inkludere private aktører og utbyggere. I dag er det vanlig at private aktører fremmer planforslag og er drivere for utbyggings ...
  • Byrom i kompakt byutvikling 

   Iversen, Johanne Aakvik; Bråten, Tiril Emilie Ruud (Master thesis, 2023)
   Norsk planlegging har bevegd seg fra å være en kommunal aktivitet alene, til å i større grad inkludere private aktører og utbyggere. I dag er det vanlig at private aktører fremmer planforslag og er drivere for utbyggings ...
  • Byutvikling med fokus på byrom og sosial bærekraft i Mosjøen 

   Johansen, Emilie Klaussen (Master thesis, 2022)
   Vefsn kommune ønsker en byutvikling som skal skape befolkningsvekst. Vefsn ønsker å være en god bostedskommune for unge i etableringsfasen. Dette fordi kommunen opplever befolkningsnedgang, spesielt i alderen 22-44 år. Som ...
  • Cultural heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountainous borderland 

   Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The article discusses how municipal planning and management can enable South Sámi and Norse cultural history to contribute to local development in two sparsely populated mountain municipalities in south-east Norway. The ...
  • DEN FEMTE BYEN Casestudie av Elgeseter i Trondheim som kulturmiljø 

   Lloveras, Paula; Frengstad, Mikkel (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Denne masteroppgaven er en undersøkelse av de historiske lagene som utgjør en by. Oppgaven er formet som en casestudie og tar for seg Elgeseter-området i Trondheim. Den fysiske strukturen i caseområdet er formet ...
  • Den femte byen. Casestudie av Elgeseter i Trondheim som kulturmiljø 

   Frengstad, Mikkel Evald Hannesønn; Lloveras, Paula Maria Caminos (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven er en undersøkelse av de historiske lagene som utgjør en by. Oppgaven er formet som en casestudie og tar for seg Elgeseter-området i Trondheim. Den fysiske strukturen i caseområdet er dannet over en ...
  • Estetikk i plan- og byggesaker 

   Nilsen, Therese (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Estetikk påvirker opplevelsen vi har av et område, og har stor innflytelse på vår livskvalitet. For at et sted skal virke attraktivt for befolkningen og samfunnet, er det derfor et viktig tema å belyse. Oppgaven ...
  • Forest owners' perspectives on forest protection in Norway 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Forest protection in nature reserves in Norway relies on the voluntary participation of forest owners. While the national forest protection program has been a success since its start in early 1990s, by 2020 the national ...
  • Fortetting i småhusbebyggelsen på Stjørdal 

   Husby, Tommy (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Samfunnsutviklingen har endret fokus til økt aksept for tilpasning til klima og bærekraft innen utvikling av byer og tettsteder. Hvor befolkningsøkning og flyttemønster setter nye krav til hvordan areal i byer ...
  • Fra motvind til medvind? - En kvalitativ studie om dagens utfordringer og konflikter rundt konsesjonsprosessen for vindkraftverk 

   Næss, Synne Alvilde; Stedje, Arne (Master thesis, 2022)
   Vindkraft og konflikt er store aktuelle temaer i dagens samfunn. Denne masteroppgaven har tatt for seg konfliktproblematikk knyttet til vindkraftutbygging i Norge, med fokus på hvordan planprosessen for vindkraft på land ...
  • Fra motvind til medvind? - En kvalitativ studie om dagens utfordringer og konflikter rundt konsesjonsprosessen for vindkraftverk 

   Næss, Synne Alvilde; Stedje, Arne (Master thesis, 2022)
   Vindkraft og konflikt er store aktuelle temaer i dagens samfunn. Denne masteroppgaven har tatt for seg konfliktproblematikk knyttet til vindkraftutbygging i Norge, med fokus på hvordan planprosessen for vindkraft på land ...
  • Fritidsboliger og stedstutvikling på Oppdal 

   Eikås, Robert Digernes (Master thesis, 2020)
   Det siste tiårene har det vært omfattende bygging av fritidsboliger og tilhørende infrastruktur i norske fjellkommuner. Denne utviklingen har ført til økt fokus på planlegging og forvaltning av slike områder. Kunnskap ...
  • Gang- og sykkelkvalitet for eldre i møte med en grønn framtid 

   Josephson, Linn Cathrin (Master thesis, 2023)
   Antall eldre personer over 65 år øker både i Norge og på verdensbasis. Det vil si at flere pensjonerer seg, flere opplever helsepåkjenningene til aldringsprosessen og dette på en kortere tid enn før. Dette vil legge press ...
  • Grønn transport på mindre tettsteder 

   Vassli, May Kristin (Master thesis, 2020)
   Bærekraft, miljø og grønn transport er temaer som er viktige. For å få flere til å gå og sykle, slik den nasjonale gå- og sykkelstrategien, samt nasjonal transportplan ønsker, så må man legge til rette for dette på best ...
  • Hvordan praktiseres ambisjoner om bærekraftig stedsutvikling i fysisk planlegging? 

   Thomassen, Anette (Master thesis, 2021)
   Verdens urbaniseringstendens har fordret stadig større fokus på bærekraftige tilnærminger og løsninger. Ambisjoner om bærekraftig stedsutvikling er formulert både globalt og nasjonalt, men uten konkrete svar på hvordan ...