• «Alt er jo digitalisert i dag uansett» 

   Flå, Emilie Sæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie som prøver å finne svar på problemstillingen: Hvordan opplever lærere digitalisering av klasserommet på ungdomsskolen? For å finne svar på problemstillingen, har det blitt foretatt ...
  • En lærer kan ikke ta på seg for mye 

   Kirknes, Thale Jeremia Øien (Bachelor thesis, 2019)
   Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan en lærer være med å forebygge kroppspress blant jenter på 9. trinn? Studien har bestått av intervjuer av tre informanter som jobber på 9. trinn, ...
  • Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning 

   Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun (NTNU skole- og utdanningsforskning;, Book, 2014)
   Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole.
  • Hva skjer når språket ikke strekker til? 

   Sundberg, Elisabet Barstad (Bachelor thesis, 2019)
   I følge opplæringsloven har alle elever rett på en opplæring som tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. Målet med denne studien har vært å undersøke hvilke erfaringer lærere har med å tilpasse undervisningen ...
  • NYHETSMEDIENES FRAMSTILLING AV DIGITAL MOBBING OG TILTAK 

   Lynghaug, Kristian Storbakk (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan digital mobbing og tiltak blir omtalt i Aftenposten, Dagbladet og VG fra 2015 til 2019, som er de største nyhetsmediene i Norge. Metoden vil være en kvalitativ innholdsanalyse, ...
  • Psykisk helse i skolen: arbeid for fremtiden 

   Ofstad, Cecilie (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven utforskes temaet psykisk helse i skolen. Ved hjelp av kvalitativ dokumentanalyse har jeg undersøkt hvor stor plass tematikken får i læreplaner, stortingsmeldinger og læreverk i naturfag. Motivasjonen har ...
  • Tilpasset opplæring i ulike klasseromsutforminger 

   Bjørås, Astrid (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan tilpasset opplæring kommer frem i ulike klasseromsutforminger i skolen. Fokus er rettet mot det åpne og det lukkede klasserommet, og det er undersøkt et åpent klasserom ...