Now showing items 41-60 of 72

  • Kostnaden ved opprusting av Norges verste veg: Fv 60 Olden Innvik i Stryn kommune, Nordfjord 

   Johannesen, Victoria Henanger (Master thesis, 2017)
   Parsellering er en svært vanlig måte å gjennomføre vegprosjekter på i Norge i dag. Denne masteroppgaven har tatt for seg en vegstrekning som er opprustet i parseller. Oppgaven har tatt utgangspunkt i fylkesveg 60 mellom ...
  • Kostnadsstyring i byggeprosjekter - Forutsigbarhet og kontroll 

   Knudsen, Christian Vestby (Master thesis, 2017)
   Et prosjekt blir som oftest vurdert etter de tre parameterne tid, kostnad og kvalitet. Byggenæringen som er Norges nest største distriktsnæring hadde i 2015 en omsetning på over 482 milliarder kroner ifølge foreløpige tall ...
  • Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter: Empiriske studier basert på KS2 

   Torp, Olav; Magnussen, Ole Morten; Olsson, Nils; Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 15, Research report, )
   Denne rapporten handler om ulike aspekter av usikkerhet i tidligfasen av store offentlige investeringsprosjekter. Studien baserer seg på empiri fra ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsunderlag samt kostnadsoverslag ...
  • Kvalitetssikring og læring - Bruk av kunnskap fra kvalitetsavvik til kontinuerlig forbedring av byggeprosess. 

   Sømme, Mads Grødem (Master thesis, 2018)
   The Norwegian construction industry is characterized by slim margins, and is, according to an industry report from 2014 facing a big challenge with an inordinate amount of quality deviations (Bygg21, 2014, p. 9). This ...
  • Målformulering i store statlige investeringsprosjekt 

   Klakegg, Ole Jonny (Concept Rapport, 0804-5585; 6, Research report, )
   Det er dokumentert at mål virker som et prestasjonshevende hjelpemiddel når det brukes rett. Denne rapporten tar for seg teorigrunnlaget og dokumentasjon av dagens praksis, for deretter å trekke ut anbefalinger om hvordan ...
  • Målpris i norske IPD-prosjekter 

   Hustad, Eirik (Master thesis, 2020)
   Kompensasjonsmodellen i tradisjonelle byggeprosjekter bidrar til lav produktivitet og høyt konfliktnivå som bygge- og anleggsbransjen opplever i dag. Integrated Project Delivery (IPD) er en gjennomføringsmodell som forsøker ...
  • Mengdeuttak i BIM - Effektivisering av kalkulasjonsprosessen 

   Guttormsen, Tonje (Master thesis, 2021)
   Økt digitalisering av byggebransjen blir ofte trukket frem som en viktig faktor for å få bukt med utfordringene knyttet til produktivitet, kostnadsoverskridelser, kompleksitet og fragmentering. I forskningen pekes det også ...
  • Norske OPS-kontrakter for vegsektoren. «På rett veg» i forhold til samarbeid, samhandling og intensjon? 

   Rask, Steinar (Master thesis, 2018)
   OPS er et kontraktsfestet samarbeid mellom offentlige og private aktører, der det private OPS-selskap er byggherrens representant og har byggherrerollen, prosjekterer og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og ...
  • Optimising Construction Projects as Value Delivery Systems - Expanding the theoretical foundation 

   Drevland, Frode Olav (Doctoral theses at NTNU;2019:287, Doctoral thesis, 2019)
   In the last few decades, the advent of Lean Construction (LC) has been a driving force behind a paradigm shift in the construction industry. One of the greatest consequences has been the realisation that projects are indeed ...
  • Påvirkning implementering av BIM har på det psykososiale arbeidsmiljøet. 

   Hansen, Kristine (Master thesis, 2019)
   I desember 2017 gjorde SINTEF en studie som handlet om hva slags syn generelt norske arbeidstakere har på digitalisering på arbeidsplassen. Studiet viste at 33% av alle arbeidstakere føler de ikke får noe gevinst av ...
  • Preparing for Successful Collaborative Contracts. 

   Klakegg, Ole Jonny; Pollack, Julien; Crawford, Lynn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Preparing well before entering a contract is always vital, independent of the characteristics of the project and type of contract. However, as projects become larger and more complex, and value for stakeholders and society ...
  • Produktivitetsutfordringer i norsk byggenæring: Årsaker og tiltak 

   Kristiansen, Orjan Ringstad (Master thesis, 2013)
   Byggenæringen har lenge slitt med lavere produktivitet enn øvrige deler av dennorske industrien. Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge årsaksbildet bak denlave produktivitetsveksten. Herunder både direkte årsaker til ...
  • Programstyring: Et casestudie av Multiconsults bruk av program for implementering av ny strategi 

   Walstad, Tor Fredrik (Master thesis, 2013)
   I januar 2013 lanserte Multiconsult sin nye femårige strategi. For å sikre en vellykket implementering av denne strategien, ble det bestemt at det skulle etableres et program med et tilhørende programstyre. Dette er en ny ...
  • Relationships between Parties in Public Construction Investments 

   Le, Chi Nguyen (Master thesis, 2012)
   This study is carried out to examine two public construction projects delivered by traditional approach (Design/Bid/Build) with five issues of (1) formal and informal relationships between key parties involved in detailed ...
  • Risikofordeling ved ombruk av byggematerialer 

   Landenget, Julie Lislevatn (Master thesis, 2021)
   Villighet til å møte klimautfordringene kan gjenspeiles i målsetninger både nasjonalt og globalt. Nasjonalt har Norge meldt sitt mål om å kutte klimagassutslipp med minst 50%, fra nivået i 1990. Byggebransjen er en av de ...
  • Room to Manoeuvre: Governing the Project Provisions 

   Torp, Olav; Ingemund, Jordanger; Klakegg, Ole Jonny; Bjerke, Yvonne C. (Chapter, 2019)
   Purpose – The purpose of the paper is 1) to address the importance of contingency at the right level when defining project control baseline, including cost reserves / “room to manoeuvre” and 2) present proactive uncertainty ...
  • Samspill i bygg- og anleggsprosjekter: teori og praksis 

   Hosseini, Ali; Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola (Chapter, 2020)
   Samspill som kontraktstrategi har, i litteraturen, en rekke definisjoner. Mangfoldet av definisjoner gjør det vanskelig å konkretisere hva samspill egentlig er. Denne studien vil ta for seg hvordan samspill beskrives i ...
  • Skanskas usikkerhetsstyring i tidligfasen av byggeprosjekter 

   Berg, Åse Karoline Bjelland (Master thesis, 2014)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å utforske metodene Skanska benytter i sin usikkerhetsstyring i tidligfasen av prosjekter, med tanke på hvordan de fungerer både i teori og praksis. Problemstillingen som ble utarbeidet ...
  • Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects 

   Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar (Chapter, 2017)
  • Starategic Stakeholder Analysis in Project Networks 

   Nassaj Ghayeshghoorshagh, Alireza (Master thesis, 2013)
   Current technics of project stakeholder management are analyzing a dyadic relation and engagement with stakeholders based on their individual attributes. However in real world you can hardly find isolated relations. Based ...