Show simple item record

dc.contributor.advisorSundby, Eirik
dc.contributor.advisorLiu, Huiling
dc.contributor.authorSmalberget, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-28T18:19:10Z
dc.date.available2021-09-28T18:19:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82715950:82717547
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785324
dc.description.abstractInternational Agency for Research on Cancer (IARC) har klassifisert mer enn 10 nitrosaminer som kreftfremkallende, sannsynligvis eller muligens kreftfremkallende for mennesker. Sekundære nitrosaminer er stabile forbindelser som har vist seg å være vedvarende i vårt miljø. Mennesker inntar nitrosaminer gjennom tobakksprodukter, mat, vann, hygieneprodukter eller farmasøytiske produkter. For å kunne analysere og kontrollere deres forekomst i vårt miljø er det et behov for rene, analytiske referansematerialer av nitrosaminer. En gjennomgang av litteraturen har vist at nitrosaminer forekommer i utallige kilder til menneskelig inntak, og deres generelle kjemi er godt studert og beskrevet. Primært er fokuset på dannelsen av nitrosaminer før inntak via forskjellige produkter, men endogen dannelse av nitrosaminer er også godt beskrevet. Når nitrosaminer brytes ned i kroppen dannes det mellomprodukter som kan skade DNA ved å forstyrre replikasjonen, og føre til ukontrollert celledeling og tumorer. Spesielt to forbindelser som forekommer i tobakk, N-Nitroso nornikotin (NNN) og nikotin-avledet nitrosaminketon (NNK), har vist seg å være kreftfremkallende i mennesker. For analyse og kontroll av nitrosaminer brukes hyppigst solid-fase ekstraksjon før analysering på GC, og HPLC for lite flyktige komponenter. GC-TEA er en metode som er svært selektiv for nitrosaminer, og GC-MS/MS har også vist lav deteksjons-grense på 0.5 μg/L i vannprøver. Syntesemetoder for referansematerialer av nitrosaminer er tilgjengelig via SciFindern sine databaser. Dette ble brukt til å finne en metode for syntese av N-nitrosodimetylamin (NDMA) med utbytte på 100%. SciFindern sin retrosyntese-planlegger ble også brukt for å finne et forslag til syntese av NNK med et utbytte på 30%. Det foreligger retningslinjer for industrien, og begrensende verdier for nitrosaminer for noen produkter via institusjoner som f.eks. U. S. Food and Drug Administration (FDA). Selv om forekomsten av nitrosaminer kontrolleres i noen industrier er det et behov for videre forskning for å få satt akseptable inntaksgrenser. Dette gjelder særlig for NNN og NNK hvor industrien har reagert sakte med tanke på å senke innholdet av nitrosaminer. Dette litteraturstudiet peker også på behovet for å ta hensyn til den totale eksponeringen for nitrosaminer med i disse beregningene, og undersøke eksogen vs. endogen dannelse av nitrosaminer videre. Validerte metoder for analyse og syntese av referansematerialer er tilgjengelig, og er presentert her for å øke bevisstheten rundt og inspirere til en videre utvikling på feltet. En opprettholdelse av tilgangen på referansematerialer er nødvendig for kontroll av forekomst, og særlig kritisk innen farmasøytisk industri for å beholde trygge produkter på markedet.
dc.description.abstractMore than 10 congeners of nitrosamines are now classified as carcinogenic, probably, or possibly carcinogenic to humans by the International Agency for Research on Cancer (IARC). Secondary nitrosamines are stable compounds shown to be persistent in our environment. They occur in sources of human intake like tobacco, food, personal care products, waters, and pharmaceutical products. Because of this, there is a need for pure analytical reference materials for analysing and monitoring of their occurrences. The literature has been reviewed, and shown that nitrosamines occur in numerous sources, and that their general chemistry is well described. The focus is mainly on exogenous formation, but evidence for endogenous formation is also well studied. In the human body the biotransformation of nitrosamines damages the DNA by generation metabolites who form DNA-adducts. This can disturb the DNA replication, leading to tumours. Especially two nitrosamines, N-Nitroso nornicotine (NNN) and nicotine-derived nitrosamino ketone (NNK), are carcinogenic to humans. The trends in analytical methods for analysing and monitoring are the use of solid phase extraction before analysing on GC, and HPLC for the non-volatile compounds. GC-TEA is highly sensitive and selective for nitrosamines, and GS-MS/MS has also shown low limits of detection of 0.5 μg/L in water analyses. Evidence based methods for syntheses of many nitrosamines are available through SciFindern. An easy and classical method showing excellent yields of 100% for synthesis of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) was found using SciFindern. A suggested procedure for synthesis of NNK, with an estimated yield of 30%, was found with SciFindern’s retrosynthesis tool. Institutions like e.g. the U. S. Food and Drug Administration (FDA) have available guidance’s for industry, and values for nitrosamine limitations in some sources are set. Even though their presence is monitored and regulated within some industries, further research is needed to set acceptable intake limits for more compounds. This is especially true for tobacco products containing NNN and NNK, where the response from the industry to reduce the nitrosamine levels has been slow. This review suggest that the development of intake limits also need to take the total nitrosamine burden into account, considering that they are relatively widespread. Further research should also investigate endogenous vs. exogenous formation of nitrosamines in calculating the total nitrosamine burden. Validated methods for analyses and reference materials are available on the marked. They are presented in this review to increase attention, and inspire to further research and development of nitrosamine monitoring. A maintenance of the analytical reference standard supply is crucial for monitoring, and maintenance of safe products on the marked especially within the pharmaceutical industry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLiterature review on Nitrosamines – Formation, Health and Environmental Impact and the Ways of Monitoring and Analysis
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record