Show simple item record

dc.contributor.advisorSundby, Eirik
dc.contributor.authorÅstrøm, Lars-Erik
dc.contributor.authorEriksen, Vermund
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:28Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672134
dc.description.abstractOppgavens hensikt var å etablere en gasskromatografisk analysemetode av naturgass for kvantifisering av hydrokarbonene metan til dekan i henhold til standardene ASTM D1945, ISO6975 og GPA2286. Gasskromatograf ble levert etter anbefaling av Matriks AS med ferdig oppkoblet kolonner, detektor, injektor sammen med funksjonelt ventil- og temperaturprogram. Gasskromatografen ble montert og optimalisert for oppgavegiver. Detektsjonsgrense for FID ble bestemt etter S/N-forholdet og for TCD etter kalibreringsstandard brukt, oppløsningen ble bestemt for hver komponent etter krav i ISO6975 med avvik mellom i-butan og n-butan samt i-pentan og n-pentan for TCD. Linearitet for TCD ble målt ved bruk av tre standard gasser som inneholdt fem ulike komponenter, kontrollert med regresjonsverdi og avviket til areal/konsentrasjons-forhold mot snittet. Presisjon ble målt ved å utføre repeterbarhetstest i samsvar med Equinor AS sine iterne retningslinjer. Disse resultatene oppfylte kravene fra GPA2286. Nøyaktigheten ble målt ved å kjøre to lagrede sammeligning laboratorieprøver (SLP), der disse gav suspekt verdi på karbondioksid. Måleområde ble satt som anbefalt i ASTM D1945. For TCD ble måleområde større grunnet to punkts-kalibrering og linearitetskontroll. Usikkerhet ble bestemt etter usikkerhet på kalibreringsgass lagt sammen med ASTM D1945 repeterbarhets grenser for TCD, og GPA2286 repeterbarhets grenser for FID, foruten n-oktan, o-xylen, n-nonan og n-dekan som brukte 10 \% av konsentrasjon istedenfor GPA2286. Det ble også laget kontrollkort, dokument for loggføring av kalibrering og validering, for videre systematisk kontroll av disse parameterene. Instrumentprosedyre ble skrevet for oppgavegiver, og et fasediagram for rikgass ble skaffet, og som følge av dette ble et varmeteppe bestilt for oppvarming av prøve for å sikre ren gassfase ved injeksjon.
dc.description.abstractThe aim of this bachelor was to establish a gas chromatography method for analysis of natural gas quantification from hydrocarbons methane to decane in accordance to ASTM D1945-, ISO6975- and GPA 2286-standards. Gas chromatograph was recommended and supplied by Matriks AS, pre-installed with columns, detectors, injectors together with a functional valve- and temperature program. The gas chromatograph was assembled, the valve and temperature program was optimized to suit the customers requirements. The detection and quantification limit for FID was decided from S/N-ratio, and for TCD from the calibration standard used. The resolution was decided for each component after the requirements stated in ISO6975 with a deviation between i-butane and n-butane, and also for i-pentane and n-pentane for TCD. Linearity for TCD was measured using tre standard gasses containing five different components, these were controlled with regression value, and the deviation of area/consentration-ratio for each sample and the mean. Precision was measured by conducting a repeatabilitytest in accordance to internal guidelines in Equinor ASA, with no results surpassing the limits defined in GPA2286. Accuracy was measured by running two stored Interlaboratory comparison tests, where carbondioxide had a suspicious value. The measurement area of the apparatus was set in accordance to ASTM D1945. For TCD the measurement area was increased due to being calibrated by two standards. The uncertainty of the instrument was decided to be the uncertainty of the calibration gass added to the uncertainty limits of ASTM D1945 for TCD, and GPA2286 for FID, excluding n-octane, n-nonane and n-decane which used 10 \% of the concentration instead of GPA2286. There was also made a control card to keep systematic control of these parameters. A instrument procedure was written for the customer, and a phase diagram for rich gas was aquired, which lead to ordering a heating blanket to to ensure a pure gas injection.en
dc.publisherNTNU
dc.titleEtablere, optimalisere og validere komposisjonsanalyse for rikgass i henhold til ASTM D1945, ISO6975, GPA2286, eller ekvivalent, med kvantifisering av metan til dekan
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record