Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Sverre Gullikstad
dc.contributor.advisorVikan, Geir Morten
dc.contributor.advisorRørvik, Gisle
dc.contributor.authorStegavik, Ståle Singstad
dc.contributor.authorKristensen, Jørgen
dc.contributor.authorStolpnes, Thomas
dc.date.accessioned2020-07-22T16:01:36Z
dc.date.available2020-07-22T16:01:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669926
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg identifisering og testing av en mulig metode å gjennomføre sveisereparasjoner av korrosjonsskader på utstyr i drift på olje- og gassanlegg. Eksempler på slikt utstyr er rør og tanker. Bakgrunnen for oppgaven er det store potensiale når det gjelder kostnadsbesparelser i olje- og gassindustrien. Sveisereparasjoner på utstyr gjennomføres ved planlagte nedstengninger under kontrollerte forhold for å unngå lekkasjer og unødvendig fare. De største tapene i denne industrien er produksjonstap, som øker med nedetiden. Produksjonstapene overskrider flere millioner kroner hver eneste dag ved driftsstans. On-site repair er et konsept som utvikles av Equinor. I konseptet tar de i bruk sveising med robot, da det er mer stabilt og HMS-vennlig enn ved bruk av en dyktig sveiser. Det vil være mindre sjanser for skader på personell, ettersom roboten kan programmeres, overvåkes og styres på avstand. Robotsveising tilbyr generelt en mer stabil sveiseprosess og lengre perioder med sveising uten behov for pause. Det er mange fordeler med bruk av robot til sveising på utstyr i drift, men det er også noen utfordringer. Det kommer av at det på for eksempel rør og tanker er medium med kjøleeffekt på innsiden. Dette fører til rask nedkjøling i den varmepåvirkede sonen som oppstår under sveising. Konsekvensen av dette er en høy hardhet i materialet som kan føre til brudd forårsaket av sprøhet. Som en mulig metode for å løse hardhetsproblemet er det sett på bruk av induksjon som etterbehandlingsmetode for å temperere den varmepåvirkede sonen etter sveising, og dermed oppnå en langsommere nedkjøling. Induksjon som etterbehandlingsmetode er testet på en sveis på en karbonstålplate med sirkulerende vann på baksiden. Metoden har vist seg å fungere, da det er observert en signifikant hardhetsreduksjon i prøvene. For øyeblikket ser man kun fordeler med denne metoden, men det kan fortsatt oppstå uforutsette utfordringer som må løses før metoden kan anvendes på utstyr i drift. For høy hardhet i materialet var tidligere et stort problem, men nå ser fremtiden for konseptet lysere ut. Equinor er nå et skritt nærmere å realisere visjonen om mindre nedetid og store kostnadsbesparelser på olje- og gassanlegg.
dc.description.abstractThis report deals with the identification and testing of a possible method to carry out welding repairs of corrosion damage on equipment in operation at oil and gas plants. Examples of such equipment are pipes and tanks. The reason for this project is the great potential in terms of cost savings in the oil and gas industry. Welding repairs on equipment are carried out at scheduled shutdowns under controlled conditions to avoid leaks and unnecessary danger. The biggest losses in this industry are production losses, which increases with downtime. Production losses exceed several million NOK every single day during a shutdown. On-site repair is a concept developed by Equinor. In the concept a robot is used for welding, as it is more stable and HSE-friendly than a skilled welder. There will be less chance of injury to personnel, since the robot can be programmed, monitored and controlled remotely. Welding with a robot generally offers a more stable welding process and longer periods of welding without the need for a break. There are many advantages to using a robot for welding equipment in operation, but there are also some challenges. This is because pipes and tanks have medium with a cooling effect on the inside. This leads to rapid cooling in the heat affected zone that occurs during welding. The consequence of this is a high hardness value in the heat affected zone which can lead to fractures caused by brittleness. As a possible method to solve the hardness problem, the use of induction is considered as a post weld heat treatment to temper the heat affected zone after welding, and thus achieve a slower cooling. Induction as a post weld heat treatment has been tested on a weld on a carbon steel plate with circulating water on the backside. The method has proven to significantly reduce the hardness in the material, as shown in the samples. So far only benefits have been seen with this method, but unforeseen challenges may still be encountered before the method can be applied to equipment in operation. Excessive hardness in the material used to be a big problem, but now the future of the concept looks brighter. Equinor is now one step closer to realizing the vision of less downtime and large cost savings at oil and gas plants.
dc.publisherNTNU
dc.titleHardhetsreduksjon i varmepåvirket sone ved sveisereparasjon på utstyr i drift
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel