• The role of H2S addition on Pt/Al2O3 catalyzed propane dehydrogenation: a mechanistic study 

      Wang, Hai-Zhi; Zhang, Wei; Jiang, Jia-Wei; Sui, Zhi-Jun; Zhu, Yi-An; Ye, Guang-Hua; Chen, De; Zhou, Xing-Gui; Yuan, Wei-Kang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Introducing sulfur species into Pt catalysts has been proven to be an effective method to improve their performance in various reactions. However, the role of sulfur addition on Pt catalysts catalyzing propane dehydrogenation ...