• Ungdom og rusmiddelbruk - I lys av Bourdieus teorier 

      Ullaland, Hildegunn Spilde (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven ønsker jeg å belyse temaet ungdom og rusmiddelbruk. Jeg ser på strukturelle forhold ved ungdom og reflekterer over dette i lys av teoretikeren Pierre Bourdieu sine teorier om kapital og habitus. Jeg belyser ...