• Dagens foreldrekompetanse sett opp mot behovet for hjelpetiltak fra 

      Tangen, Thina Berg (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven har jeg valgt problemstillingen «Er dagens foreldrekompetanse med på å bidra til familiers behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten». Bakgrunnen for mitt valg er at tall fra statistisk sentralbyrå ...