• Leseopplæring på 1. trinn: En kvalitativ intervjustudie 

      Snarud, Ane Wictorsen (Master thesis, 2014)
      I denne studien har søkelyset blitt rettet mot hva tre lærere vektlegger i leseopplæringen på 1. trinn i grunnskolen, og å tolke dette i lys av relevant teori. Studien bygger på følgende problemstilling: Hva vektlegger tre ...